„Jsem rád, že se nám podařilo najít dodavatele pro realizaci další etapy stavby Nátokového labyrintu. Jedná se o mimořádně důležitou stavbu, která rozšíří kapacity v Ústřední čistírně odpadních vod. Kvůli rozloze Císařského ostrova je nutné vybudovat čerpací stanici, která bude mít menší rozlohu. Jedná se o kompaktní řešení, které umožní propojit několik důležitých kmenových stok, tak aby je bylo možné přímo napojit na hrubé předčištění. Vybudování šnekové čerpací stanice bude inženýrsky velice náročné. Pro život v moderní metropoli jsou tyto stavby nutné, ačkoliv nejsou na první pohled vidět,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.

Etapa nazvaná Nátokový labyrint – levý břeh je součástí dlouhodobého projektu celkové přestavby a rozšíření ÚČOV. Na tuto investiční akci již bylo vydáno stavební povolení a byla vypracována dokumentace pro provádění stavby.

Záměr musí na svém prosincovém zasedání ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy, následně pak pražští radní posvětí smlouvu o spolupráci se spolčeností Pražská vodohospodářská společnost a.s., jejímž předmětem bude právě zajištění realizace této veřejné zakázky. Předpokládaná doba stavby Nátokového labyrintu – levý břeh je zhruba 34 měsíců.

Hlavní přiváděcí kmenové stoky B a D, které na ÚČOV přivádějí odpadní vody z levého břehu Vltavy, jsou umístěny vertikálně níže, než hlavní kolektor stok ACK. Odpadní vody z kmenových stok B a D se tak v současné době čerpají čerpací stanicí spodního horizontu, která je umístěna na prostorově omezeném Císařském ostrově.

Aktuální investiční akce tak umožní vybudovat novou šnekovou čerpací stanici BD, kterou budou odpadní vody z kmenových stok B a D čerpány přímo na hrubé předčištění stok ACK před nátokem na hlavní čerpací stanici ÚČOV. Zároveň se také zvýší zhruba o 50 % hydraulický nátok, který je v současné době limitován hydraulickou kapacitou shybky BD.

Už v polovině letošního srpna byla Pražská vodohospodářská společnost a.s. pověřena Radou hl. m. Prahy připravit a uskutečnit také jinou etapu celkové přestavby a rozšíření ÚČOV nazvanou Stávající vodní linka. Vzhledem k tomu, že stavby budou vznikat souběžně a s ohledem na prostorovou stísněnost Císařského ostrova je naprosto nezbytné úzce koordinovat výstavbu obou investičních akci, a to jak s ohledem na nutné provozní zásahy v průběhu stavby Nátokového labyrintu – levý břeh, tak i při samotném provádění stavebních prací a pohybu stavební techniky.