/zpráva z 23. jednání Rady hl. m. Prahy 17. června 2014/

„Jediným zakladatelem v případě akciové společnosti Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s., bude Hlavní město Praha. Konkrétně Zastupitelstvo hlavního města Prahy, kterému je - mimo jiné - vyhrazeno právo zakládat, zřizovat, kontrolovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny," uvedl náměstek primátora Jiří Nouza.

K prověření možnosti změny právní formy TSK z příspěvkové organizace na obchodní společnost byla jmenována pracovní skupina složená ze zástupců politických klubů Zastupitelstva hl. m. Prahy za TOP 09, ČSSD, ODS a Nezávislých, dále pak zástupkyně ředitele Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci finanční a správy majetku a zaměstnanců TSK.

„Z analýz, které byly připraveny, se jeví jako optimální obchodní korporace ve smyslu nové občanskoprávní úpravy, akciová společnost s dualistickou strukturou, v níž by jediným vlastníkem a akcionářem bylo Hlavní město Praha. Jde o standardní formu obchodní korporace, známou jak v českém prostředí, tak v celé EU, která může být zřízena jako nezisková, a v případě hlavního města je efektivně využívána i u jiných významných městských podniků,“dodal náměstek primátora Nouza.

Akciová společenskost poskytuje odpovídající kontrolu nad majetkem vloženým do společnosti. Tato kontrola může být navíc vícestupňová zahrnující představenstvo, dozorčí radu a Radu hl. m. Prahy jakožto orgán, zastupující valnou hromadu jako jediný akcionář. Základní kapitál společnosti bude činit 100 mil. Kč.