/zpráva z 27. jednání Rady hl. m. Prahy 19. srpna 2014/

„Kompletní příprava dopravních staveb je velmi časově náročná, proto musíme s její přípravou začít v dostatečném předstihu a v návaznosti na další připravované projekty, které povedou k dokončení Pražského okruhu a dalších významných dopravních staveb na území hlavního města,“ uvedl náměstek primátora Jiří Nouza.

Při budoucí přestavbě křižovatky Harfa se předpokládá částečně mimoúrovňové řešení. Přímý severojižní směr Freyova – K Žižkovu se navrhuje zahloubit jednoduchým dvoupruhovým obousměrným podjezdem s využitím stávajících sklonových poměrů těchto komunikací. Všechny ostatní směry, a to i severojižní autobusová doprava, by zůstaly na povrchu v upravené úrovňové křižovatce řízené světelnou signalizací.

„Tato úprava je velmi šetrným řešením zkapacitnění křižovatky v městském prostředí.  Na povrchu zůstávají zachovány všechny zastávky tramvají a autobusů i přechody pro chodce. Nedochází tedy ke zhoršení prostupnosti pro pěší dopravu a cyklisty,“ dodává šéf TSK Ladislav Pivec.

Dalším projektem je příprava dokumentace k realizaci zakrytí Spořilovské ulice, což by v budoucnu znamenalo, že budou významně eliminovány negativní dopady tranzitní nákladní dopravy na životní prostředí v oblasti Spořilova. Zakrytí Spořilovské ulice je nutné řešit i v kontextu plánovaného rozvoje tramvajové sítě. Vzhledem k dnešnímu i budoucímu dopravnímu významu této komunikace bude mít zakrytí opodstatnění i po dokončení stavby Pražského okruhu.

Prostředky navržené k zahájení přípravných prací kompletní projektové dokumentace MÚK Harfa a Zakrytí Spořilovské jsou 3 miliony Kč.