„Čtyři okruhy neboli Čtyři městské artikuly považujeme za nezbytné úpravy návrhu zákona z hlediska správy území a možnosti dosahování dohody v území ve správních procesech podle stavebního zákona. Navržené změny návrhu zákona průběžně konzultujeme a jsou odsouhlaseny ve skupině českých měst a Svazu měst a obcí ČR, dále s odborníky na stavební legislativu, správní legislativu a soudnictví i se zástupci zainteresovaných ministerstev,“ říká radní pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová.

„V našich společných požadavcích a očekáváních vycházíme z pragmatické zkušenosti se správou a rozvojem měst, z odborné znalosti současné české i evropské praxe, z identifikace hlavních problémů současného nastavení správy území i z konzultací s kolegy ze Svazu měst a obcí, České komory architektů a se zástupci stavebního a hospodářského sektoru,“ uvádí náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Hlavní město v rámci spolupráce představitelů pěti největších měst Česka (Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Liberce) s jejich odbornými institucemi v oblasti územního rozvoje a experty z oblasti stavebního práva vede v průběhu už více než dvouleté přípravy rekodifikace stavebního zákona intenzivní jednání s ministerstvem pro místní rozvoj.

Přesto aktuální návrh zákona nezohledňuje čtyři zásadní body, které nyní představitelé samospráv sepsali do textu Čtyři městské artikuly. Požadují v nich, aby pořizování územních plánů bylo v samostatné působnosti obcí, měst a krajů, dále zachování Pražských stavebních předpisů a možnost stanovení vlastních stavebních předpisů pro velká města, možnost dokončení pořizovaných územních plánů a zachování platných územních plánů bez zákonem vynucených změn a v neposlední řadě i silnější roli obcí v povolovacím procesu.

Schválené usnesení bude nyní urychleně předloženo všem poslaneckým klubům i ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové pro 2. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s cílem zajistit úpravu předloženého návrhu stavebního zákona. Jeho projednávání bylo v Poslanecké sněmovně zahájeno letos začátkem března.

„Naše teze jsme připravili v paragrafovém znění ve formě pozměňovacích návrhů, pro které hledáme podporu poslanců napříč politickým spektrem. Jejich přijetí považujeme za nezbytný předpoklad úspěšného dokončení procesu rekodifikace,“ zdůrazňuje radní Hana Kordová Marvanová.

„V případě nepřijetí našich připomínek hrozí pouhé přenesení současných systémových problémů českého stavebního práva z oblasti stavebního řádu do oblasti územního plánování a další zhoršení již tak kritického stavu povolování záměrů a správy území. Konkrétně nebude v Praze možné realizovat většinu připravovaných projektů, nebude možné dokončit Metropolitní plán a rozvoj Prahy i dalších velkých českých se měst zablokuje,“ varuje náměstek Petr Hlaváček.

Rozvoj velkých měst a jejich funkčních oblastí je přitom pro celou republiku klíčový. Pět největších měst totiž produkuje více než třetinu republikového HDP, v metropolitních aglomeracích (Praha, Brno, Ostrava) vzniká 45 % HDP a 38 % pracovních příležitostí celé země.

„Velká města jsou motorem Česka, který je třeba promazat. Jeho jistě nezamýšlené omezování v intencích předloženého návrhu zákona by znamenalo jen další otřes pro ekonomiku naší země,“ dodává náměstek Petr Hlaváček.

Kromě pěti největších českých měst přijala stanovisko k rekodifikaci stavebního práva na svých předchozích jednáních také Komora statutárních měst Svazu měst a obcí (SMO ČR) i její předsednictvo.

Požadavky Prahy a dalších českých měst shrnuté ve ČTYŘECH MĚSTSKÝCH ARTIKULECH:

I. pořizování územních plánů v samostatné působnosti obcí, měst a krajů

II. zachování Pražských stavebních předpisů a možnost stanovení vlastních stavebních předpisů pro velká města

III. možnost dokončení pořizovaných územních plánů a zachování platných územních plánů bez zákonem vynucených změn

IV. silnější role obcí v povolovacím procesu