Vznik parkovacího domu na Dědině připravuje hlavní město jako náhradu za úbytek parkovacích stání v ulici Vlastina, která zanikla po výstavbě tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu. Toto řešení bylo přijato v rámci participace s obyvateli Prahy 6.

Předmětem aktuální veřejné zakázky je provedení komplexních stavebních prací podle vypracované projektové dokumentace. Ta vznikla na základě vítězného návrhu, který vzešel z architektonické soutěže na podobu nejen samotného parkovacího objektu na sídlišti Dědina, ale také na řešení souvisejícího parteru a parkových úprav v okolí. 

„Nový parkovací dům, který je určený pro rezidenty městské části, bude umístěný v ulici Vlastina, u křižovatky s ulicí Drnovská. Je výsledkem participace s občany. Vystavěný bude jako železobetonový skelet se třemi nadzemními podlažími a jedním částečně zapuštěným suterénem v těsné blízkosti nově otevřené tramvajové trati na Dědinu. Střecha objektu bude částečně kryta pergolou s popínavou zelení, která se bude nacházet i na stěnách orientovaných k přilehlému panelovému domu. Celková kapacita parkovacího domu bude 290 parkovacích stání,“ říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy. 

Otevírání jednotlivých nabídek se konalo 5. června 2023 a v následujícím měsíci se pak uskutečnilo posouzení a hodnocení nabídek. Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky, která byla posouzená podle nejnižší nabídkové ceny, dále byla dílčím hodnotícím kritériem délka záruční doby na podlahové stěrky a kvalita realizačního týmu.

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla nakonec vybrána nabídka, kterou předložila SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉHO PARKOVACÍHO DOMU DĚDINA: BAK & Subterra s nabídkovou cenou 264 848 880,19 Kč bez DPH.