Tento dlouhodobý záměr zdůrazňuje roli hlavního města Prahy jako centra vzdělanosti a inovací, jehož úloha souvisí s neustálým zvyšováním úrovně vzdělání jeho obyvatel. Zaměřuje se například na podporu nových forem a metod výuky pro děti, žáky a studenty ve školách a školských zařízeních; zajištění spolupráce pražských škol s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi nebo na překonání jazykové bariéry v poznávání života v jiných zemích,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

V roce 2021 se Program zaměří na těchto šest tematických okruhů: Opatření č. 1 na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy; Opatření č. 2 na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů; Opatření č. 3 na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou; Opatření č. 4 na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami; Opatření č. 5 prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou; Opatření č. 6 na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy.