V letošním roce celkový objem finančních prostředků v Programu činil 28, 8 milionů Kč. „Pro příští rok budu usilovat o podstatné navýšení na rozvojové úkoly optimálně o 14 milionů Kč. Důvodem je zejména dlouhodobě nedostatečná kapacita sociálně-aktivizačních služeb pro ohrožené rodiny s dětmi. Zlepšení chceme dosáhnout prostřednictvím grantů pro městské části. Vyšší podporu bychom měli zajistit také rozvoji dobrovolnictví,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Městské části získají z grantového programu finance na služby, se kterými mají dobré zkušenosti a jejichž objem bude založen na místních zkušenostech. Nové opatření posílí sociální práci s ohroženými rodinami a zvýší dostupnost těchto služeb na území celého hlavního města. „Financování sítě služeb prostřednictvím městských částí je dalším nástrojem, jak posílit pružnost hlavního města v reagování na vývoj potřeb obyvatel. Praha má sociálně-aktivizačních služeb dva až třikrát méně, než srovnatelně velké kraje, jak upozornila nedávná studie organizace Lumos. Je naším úkolem co nejdříve rozšířit ve spolupráci s městskými částmi sociálně-aktivizační služby alespoň o 30 úvazků, tedy o sto procent stávajících kapacit, abychom se dostali alespoň na úroveň středočeského či moravskoslezského kraje, “ komentuje nové opatření radní Johnová.

Dále vyhlašovaný program počítá se zvýšením objemu podpory na dobrovolnictví a pro rodiny pečující děti se zdravotním znevýhodněním, seniory a další blízké osoby. Neformální péče je důležitým a nezastupitelným prvkem v systému sociální péče o Pražany. Bez neplacené pomoci ze strany pečujících rodin a dobrovolníků by nikdy nebylo možné zvládnout péči, kterou znevýhodnění lidé potřebují. Možnosti veřejné správy jsou omezené a propojení s občanskou společností je zcela nezbytné, jak to ukázala aktuální pandemie covid–19.