Program podpory celoměstského vzdělávání vychází z tezí obsažených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020 až 2024. „Snahou Prahy je dlouhodobě se profilovat jako centrum vzdělanosti i inovací a zároveň neustále zvyšovat úroveň vzdělání svých obyvatel. Úkolem veřejného sektoru je hlavně podporovat a koordinovat inovační snahy, které rostou zezdola a nesnažit se naordinovat striktní limity inovačních agend, jež by mohly přerůst v sociální inženýrství. Proto jsou grantové programy jedním z ideálních nástrojů takové politiky. Namísto vymýšlení zlepšení od stolu je lepší podpořit něco, co je odzkoušené a funguje,” uvedl radní pro oblast školství Vít Šimral.

Prvním tematickým okruhem je Opatření podporující rozvoj vzdělanosti, spolupráci s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi i nestátními neziskovými organizacemi. Zároveň podporuje i vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol nebo školských zařízení. Druhý okruh se zaměřuje na podporu vědomostních a uměleckých soutěží dětí, žáků a studentů.

Třetím Opatřením je podpora rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Čtvrtým je potom podpora vzdělávání seniorů na území hl. m. Prahy a pátým je otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými městskými částmi hlavního města. Šestý tematický okruh je FOND SOLIDARITY a zaměřuje na prevenci sociálního vyloučení ve školách zřízených městskými částmi hl. m. Prahy. Poslední sedmé Opatření je na podporu vzdělávání informatiky a anglického jazyka u učitelů na základních školách.