Výsledkem zákonodárné iniciativy by mělo být, aby územní samosprávné celky měly reálnou možnost získat do svého vlastnictví od státu nemovité věci, které se nacházejí na jejich území a které potřebují pro plnění svých funkcí, tj. zejména pro výstavbu dopravní infrastruktury, škol, sociálních zařízení, občanské vybavenosti, sociálního bydlení, pro zeleň a k dalšímu rozvoji jejich území.

„Cílem této novely je zavést předkupní právo pro obce a kraje v případě, že stát nebo státní podniky prodávají nepotřebný nemovitý majetek. V navrhované novele je stanovena lhůta šesti měsíců, během které se má obec nebo kraj rozhodnout, zda předkupní právo využije či nikoliv, a oznámit své rozhodnutí státu nebo státnímu podniku. Pokud se obec či kraj rozhodne toto své překupní právo využít, bude úplatný převod realizován za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem,“ představuje změnu v zákoně radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová.

Současná právní úprava v praxi znamená, že rozhodne-li se stát nebo státní podnik pro veřejnou dražbu, jsou ostatní fyzické a právnické osoby oproti obcím a krajům ve výhodnějším postavení, jelikož územní samosprávné celky jako účastníci veřejné dražby jsou limitovány za tímto účelem vyhrazenými finančními prostředky. V některých případech dochází i k tomu, že majetek státu takto končí i v rukou spekulantů, což podstatně ztěžuje rozvoj území obce či kraje.

„Je tedy nezbytné hospodaření s majetkem státu upravit jednoznačnými pravidly stanovenými zákonem tak, aby prodej tohoto majetku byl transparentní a umožňoval využít nepotřebný majetek státu i nadále v souladu s veřejným zájmem a pro plnění úkolů obcí a krajů,“ doplňuje radní Hana Kordová Marvanová.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy tento návrh podpořilo jednomyslně a zároveň tomuto návrhu vyjádřily podporu Svaz měst a obcí, Asociace krajů a Sdružení místních samospráv. Zastupitelstvo uložilo radní Haně Kordové Marvanové zaslat návrh zákona předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a pověřilo ji, aby jednala za Zastupitelstvo hlavního města Prahy v Parlamentu České republiky.