„Jsem rád, že jsme zahájili kroky nasměrované ke  zlepšování kvality ovzduší v hlavním městě prostřednictvím jednoho z možných řešení, kterým jsou nízkoemisní zóny. Proto první úkol, který z dnešního jednání pracovní skupiny vzešel, je vypracovat analýzu proveditelnosti zřízení nízkoemisních zón v Praze. Je třeba odpovědně posoudit, zda a jaký přínos by případné zavedení těchto zón mělo,“ uvedl radní Lohynský.

Řadu poznatků z fungování nízkoemisních zón v některých velkých evropských městech prezentoval na jednání pracovní skupiny MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví. „Například v Berlíně se podařilo zavedením nízkoemisní zóny významně snížit znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi a oxidy dusíku,“ řekl Šuta.

Pracovní skupina se dále zabývala legislativní úpravou problematiky nízkoemisních zón v ČR a diskutovala o prvotních úvahách, podnětech a návrzích týkajících se možného zavedení těchto zón v Praze.

V současné době existují v hlavním městě Praze zóny zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5t a 6t a autobusů. Výjimky pro vjezd do zóny zákazu vjezdu vozidel nad 3,5t a autobusů mohou být uděleny jen vozidlům splňujícím emisní normu EURO 2, od ledna příštího roku se norma zpřísňuje na EURO 4.

Regulace vjezdu těžkých nákladních automobilů byla v Praze postupně zaváděna od začátku 60. let, a to nejprve v historickém jádru, postupně pak i v dalších navazujících oblastech. V letech 2003 a 2004 se rozšířila zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 6 tun o oblasti ležící na území Městských částí Praha 4 a 5. K poslednímu rozšíření došlo v roce 2006 v části Spořilova. V užším centru Prahy byla v roce 1999 vymezena zóna s časově omezeným zákazem vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 tun celkové hmotnosti.