Filmový turismus a synergie audiovizuálního sektoru s cestovním ruchem je celosvětově aktuální téma, řada zemí a metropolí s tímto jevem aktivně pracuje a snaží se o posílení propagace a PR města prostřednictvím filmů a TV projektů natáčených ve městě. Často je to efektivnější a přirozenější cesta než klasické placené reklamy s prvoplánovým sdělením, neboť u kinematografie hrají v mnohem větší míře roli emoce, asociace a podobně. 

„Uvědomujeme si přesahy audiovizuální produkce, které se promítají do ekonomických přínosů do městského i státního rozpočtu, v zaměstnanosti i ve zvýšení zájmu o Prahu jako turistickou destinaci. Z těchto důvodů je potřeba tuto oblast výrazněji podpořit a využít,“řekl radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Jan Wolf.

Od zavedení pobídek v roce 2010 se objem zahraniční filmové produkce v České republice více než zpětinásobil na nynějších zhruba 4 miliardy ročně, což je útrata zahraničních produkcí v ČR za služby a zboží spojené s natáčením. Hlavní město se rozhodlo využít a propojit oba trendy, tedy nárůst zahraniční produkce v ČR na jedné straně a trendy v marketingu destinací na straně druhé a založilo uvedený nadační fond. Ten má za cíl podporu pozitivní prezentace města Prahy v zahraničí prostřednictvím filmu a televize, přilákání filmových a televizních projektů s marketingovým potenciálem a jejich využití k propagaci Prahy a profilování města jako „film friendly" destinace, která si uvědomuje přínosy a přesahy audiovizuální produkce.

„Ráda bych touto cestou poděkovala všem spolučlenům správní rady našeho nadačního fondu za jejich práci a těším se na udělování příspěvků z první výzvy, kterou jsme spustili symbolicky prvního května,“ doplnila předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP Eliška Kaplický Fuchsová, členka správní rady fondu.

Výzvu zveřejnil nadační fond na svých webových stránkách praguefilmfund.eu a lhůtu pro podávání žádostí o nadační příspěvek stanovil do 31. května 2017. Celkový objem disponibilních prostředků ve výzvě je 9 000 000 Kč.

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek se týká projektů určených k zahraniční distribuci, jejichž předmětem je hraný film, televizní film nebo televizní seriál, kde město Praha představuje město Prahu. Žádost může být podána pouze na projekt, jehož natáčení započalo v období od 1. ledna 2016 do 30. června 2017.

O nadační příspěvky mohou podle podmínek schválených zakládací listinou fondu žádat zahraniční produkce prostřednictvím pověřeného českého subjektu anebo čeští koproducenti podílející se na mezinárodních filmových projektech.