Praha ročně rozděluje dotace za více než 1,2 miliardy korun. Drtivá většina z nich je rozdělovaná v rámci grantových programů, které mají předem daný systém přijímání a vyhodnocování žádostí a rozhodování o nich tak podléhá objektivním kritériím. Zhruba pět procent dotací se ale přiděluje na základě individuálního rozhodování, například proto, že je nelze mezi stávající grantové programy podřadit. Za účelem zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti rozhodování rada stanovila, že i tyto individuální žádosti budou podléhat věcnému hodnocení podobně jako u grantů, aby rozhodování o nich mělo jasná pravidla.

„Rozdělování veřejných prostředků musí podléhat jasným pravidlům, aby nevznikaly pochybnosti o nekalých praktikách, jako se to projevilo v minulosti například u sportovních dotací. Zásady pro poskytování dotací schválené radou jsou významným krokem vpřed,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský, který schválený materiál předkládal.
K dalšímu zvýšení transparentnosti bude sloužit zveřejňování všech podstatných informací o poskytovaných dotacích včetně získaného bodového hodnocení v jednotlivých kritériích (účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost). Informace o dotacích jsou zveřejňovány na portále otevřených dat, který bude dále rozšiřován. U dotací nad jeden milion korun nově budou příjemci předkládat závěrečnou zprávu o splnění účelu, pro který si o dotaci žádali.