V období 10 let se podařilo především dostat do povědomí tvůrců webových stránek povinnost zveřejňovat informace takovým způsobem, aby s nimi mohli pracovat handicapovaní uživatelé. Tato povinnost se nakonec promítla i do příslušné legislativy. Projekt sehrál v tomto směru klíčovou roli. Jeho realizátoři, RNDr. Hana

Bubeníčková a Mgr. Radek Pavlíček, pomáhali tvořit první oficiální dokument "Best practice - pravidla pro tvorbu přístupného webu", který v roce 2004 vydalo tehdejší Ministerstvo informatiky. Mgr. Radek Pavlíček je také spoluautorem návrhu pravidel pro účely Vyhlášky o přístupnosti č. 64/2008 Sb., kterou vydalo Ministerstvo vnitra v roce 2008.

Tato pravidla umožňují tvořit weby, aniž by jejich tvůrci museli znát do hloubky principy práce nevidomých a slabozrakých uživatelů. Vidět na vlastní oči, jak nevidomý uživatel s internetem pracuje, je dodnes inspirativní a velmi motivační. Součástí projektu je kromě tvorby metodiky také školení a osvěta. V tomto směru se velmi osvědčil blog Poslepu (poslepu.cz) Radka Pavlíčka, na kterém zájemce seznamuje nejen s pravidly přístupnosti s praktickými ukázkami, ale i s novinkami v oblasti asistivních technologií, zejména se zaměřením na uživatele se zrakovým postižením. „Přístupnost webové prezentace nemusí obnášet zvýšené náklady, pokud se na ni myslí včas na začátku přípravy webové prezentace,“ říká Radek Pavlíček, autor metodiky projektu a specialista na problematiku přístupnosti webu.

Projekt vznikl na půdě Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (sons.cz). Impulzem k jeho vzniku byl rozvoj internetu v ČR, ale také jiné IT projekty, které SONS již realizovala. Jedním z nich je i výuka nevidomých a slabozrakých v obsluze PC vybaveného speciálními programy, které umožňují uživatelům se zrakovým postižením práci s PC (tzv. asistivní technologie). Jedná se o výuku speciálních postupů, které se používají při obsluze PC bez kontroly zrakem nebo s velmi omezenými možnostmi vidění. „Aby bylo možné uživatele se zrakovým postižením v používání webu školit a ti pak mohli webové stránky samostatně používat, je třeba, aby jejich tvůrci dodržovali pravidla tvorbypřístupného webu,“ vysvětluje Hana Bubeníčková, koordinátorka projektu.

"Internet bez bariér není prázdným heslem, ale vskutku něčím, co je opravdu uchopitelné a hmatatelné.,"zdůraznil radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví, PhDr. Milan Pešák, dlouholetý prezident SONS (1994 – 2006) a podporovatel projektu.

V roce 2006 do projektu vstoupila obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno (centrumpronevidome.cz), kterou SONS založila. Společnost TyfloCentrum Brno především sestavila a zaměstnává tým testerů – nevidomých a slabozrakých uživatelů, který se podílí na uživatelském testování webů. Uživatelské testování webů je součástí tzv. auditů reálné přístupnosti, které projekt nabízí.

Svým významem projekt přesahuje původní cílovou skupinu zrakově postižených uživatelů internetu, neboť dodržováním principů Blind Friendly Web se usnadní přístup i dalším početným skupinám uživatelů z řad těžce zdravotně postižených osob, kteří k obsluze PC a k práci s internetem nemohou používat myš nebo PC obsluhují jiným alternativním způsobem.

Projekt byl několikrát oceněn. Článek o projektu získal v roce 2002 1. cenu v kategorii písemných veřejně publikovaných děl Ceny Vládního výboru pro zdravotně postižené. Dále pak získal zvláštní uznání v rámci soutěže IT projekt roku 2003 a blog Radka Pavlíčka Poslepu byl v roce 2009 vyhlášen nejlepším blogem neziskové organizace.

Realizátoři projektu se pravidelně účastní významných konferencí, např. Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná každý rok na jaře v Hradci Králové, nebo největší konference o webu ve střední Evropě WebExpo.

 

 


PhDr. Milan Pešák - radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví

Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost v oblasti generelu pražského zdravotnictví, odpovědnost obce za konkrétní oblasti poskytování zdravotní péče, zajištění Lékařské služby první pomoci, pohotovostní stomatologické služby, činnosti městských zdravotnických zařízení.