Ocenění vodohospodářská stavba roku 2011 v kategorii Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod získala rekonstrukce Čerpací stanice Malvazinky vzhledem k využití nových technologií a postupů vedoucích k ochraně životního prostředí, zejména pak k úspoře energie a zvýšení funkčnosti a spolehlivosti, nově i plně bezobslužného provozu. Cenu tradičně uděluje Svaz vodního hospodářství a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Letos cenu převzal v rámci mezinárodní konference VODA FÓRUM 2012 generální ředitel PVS Petr Žejdlík.

„Čerpací stanice Malvazinky, která je v provozu i v nočních hodinách, se nachází v husté zástavbě, proto bylo nutné přijmout opatření zlepšující hlukovou situaci. Do vzduchotechniky strojoven byly umístěny tlumiče hluku a stěny směřující do zástavby byly zrekonstruovány tak, aby měly co největší izolační schopnosti. Dle stávajících měření došlo díky investiční akci do objektu ke snížení energetické náročnosti provozu o téměř třicet procent,“ uvedl k realizovanému projektu radní Radek Lohynský, do jehož kompetencí spadá ochrana životního prostředí.

Vodárenský areál Malvazinky zahrnující čerpací stanici a vodojem byl uveden do provozu v roce 1964. Vzhledem ke stáří čerpací stanice (ČS) a velké poruchovosti bylo rozhodnuto o její rekonstrukci, která byla zahájena v roce 2010. Součástí rekonstrukce byla výměna stávající čerpací techniky, kompletních trubních rozvodů ČS včetně prostupů potrubí stěnami mimo objekt s napojením na stávající distribuční řady. Vodojem Malvazinky je součástí kaskády vodárenských zařízení, zajišťující zásobování Prahy pitnou vodou z Úpravny vody Želivka. V případě poruchy může být gravitačně zásobován z vodojemu Vidoule a to bylo nutné při obnově zohlednit a zachovat. Nedílnou součástí rekonstrukce byla i obnova elektrotechnického zařízení stanice, stávající transformátory byly nahrazeny novými. Byla provedena instalace řídicího systému pro místní i dálkový provoz. Součástí dálkového provozu je i úprava softwaru pro komunikaci s centrálním dispečinkem.

Investor: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
projektant: společnost Hydropojekt CZ, a.s.
zhotovitel: firma Skanska, a.s.