/zpráva ze 4. jednání Rady hl. m. Prahy 3. února 2015/

Materiál byl zpracován ve vazbě na platné zákony a míří na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 19. února 2015. „Rozpočet byl jako obvykle postaven velmi konzervativně, na reálných odhadech a číslech, a co je nedůležitější – v oblasti provozních výdajů se Radě hl. m. Prahy podařilo výrazně prosadit úsporná opatření ve vazbě na jednotlivé rozpočtové kapitoly a subjekty spadající pod hl. m. Prahu, přičemž se nedomnívám, že by se tak stalo na úkor kvality poskytovaných služeb obyvatelům města,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová, členka Rady hl. m. Prahy zodpovědná za oblast financí a rozpočtu. Po zapracování meziročních převodů lze návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 charakterizovat těmito základními parametry: příjmy ve výši 42,1 mld. Kč, výdaje ve výši 56,3 mld. Kč a jejich rozdíl ve výši 14,2 mld. Kč, který je v plném rozsahu kryt třídou 8 – financováním. Běžné výdaje dosáhnou 45,2 mld. Kč, kapitálové výdaje 11,2 mld. Kč. „Po zohlednění metodické změny ve vztahu k financování městských částí hl. m. Prahy, které se v předchozích letech projevovalo minusem v oblasti příjmů a nyní již plusem v oblasti běžných výdajů, lze říci, že navržené provozní výdaje vlastního hl. m. Prahy udržela Rada hl. m. Prahy pod hranicí 40 mld. Kč, což si vytknula v závěru loňského roku jako svůj hlavní cíl,“ řekla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

„Jak v běžných, tak i kapitálových výdajích jako již tradičně dominuje kapitola 03 – Doprava. V běžných výdajích ji rovněž tradičně následuje kapitola 04 – Školství, mládež a sport, zatímco v investicích jde klasicky o kapitolu 02 – Městská infrastruktura,“ uvedla náměstkyně Kislingerová a dodala: „Co se týče meziročního nárůstu běžných výdajů, který lze vyčíslit na necelé 2 mld. Kč (po metodické úpravě v oblasti financování městských částí a bez převodů běžných výdajů z roku 2014 do roku 2015), nadpoloviční měrou se na něm podílí kap. 03 – Doprava. Kompenzace Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s., včetně přiměřeného zisku určeného na obnovu vozového parku (platby za nové tramvaje) meziročně roste o více než 1 mld. Kč.“ V oblasti školství pokračuje Praha v posilování mzdových prostředků u škol a školských zařízení hlavního města o 200 mil. Kč a u subjektů městských částí o 100 mil. Kč.

V oblasti investic bude mezi nejvýznamnější stavby na území hl. m. Prahy v roce 2015 i nadále patřit dokončení výstavby Tunelového komplexu Blanka s částkou 1,5 mld. Kč, příprava výstavby trasy D metra s částkou 625 mil. Kč nebo celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově s 567 mil. Kč. „Potřebné finanční prostředky se podařilo vyčlenit i v případě přípravy rekonstrukce Libeňského mostu, dostavby Průmyslového paláce v areálu pražského Výstaviště nebo dlouhodobě neřešené rekonstrukce Šlechtovy restaurace,“ uvedla Eva Kislingerová a pokračovala: „Školy a školská zařízení získají na investice přes 446 mil. Kč, inženýrské sítě na území městských částí hl. m. Prahy přes 800 mil. Kč, nezapomněli jsme ani na cyklostezky, bezpečnost silničního provozu či na projekt Praha bez bariér“.

Co se týče dluhové služby, Praha hodlá i nadále své dlouhodobé finanční závazky hradit řádně a včas. Ve vztahu k městským částem dochází k vývoji v oblasti běžných i investičních dotací, protože, co se finančních vztahů týče, Rada hl. m. Prahy navrhuje zvýšení minimálního dotačního vztahu na 2 500 Kč na 1 obyvatele, a co se dalších běžných a investičních potřeb městských částí týče, Rada hl. m. Prahy navrhla vytvoření rezervy pro městské části (v celkové výši 300 mil. Kč). Novým prvkem v rozpočtu je také zřízení fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy, který umožní využití příjmů z privatizace bytových domů na rozvoj a zkvalitnění sociálního bydlení nebo pobytových kapacit sociálních služeb. „Návrh rozpočtu bude zveřejněn na pražských webových stránkách podle plánu, tedy 4. února 2015,“ uzavřela náměstkyně Kislingerová.

Příloha: