Žádná funkce orloje nebyla odstraněna a orloj po celou dobu plní veškeré své funkce. Astroláb a jeho malba byly vytvořeny zcela podle požadavků odborné veřejnosti a památkářů. Nicméně až po uvedení orloje do provozu se v praxi ukázalo, že za určitých světelných podmínek byla hůře odlišitelná výseč zobrazující oblast soumraku a svítání od černého kruhu temné noci. Kvůli tomuto jevu se stala kružnice označující temnou noc v určitých světelných podmínkách méně zřetelnou. Změny mohly být vyvolány také změnou odstínů barev při jejich vysychání. Pro zlepšení kontrastu tak památková inspekce vydala stanovisko, aby byla výseč zobrazující svítání a soumrak lépe odlišitelná od černého kruhu temné noci.

Astroláb tak nebyl odhalen ve špatné verzi a nedochází k přemalbě. Dochází pouze ke korekci barevných odstínů před závěrečným uzavřením nátěrů ochranným UV lakem, který stejně musí být proveden. Tento postup je v souladu se zvoleným technologickým postupem, kdy musí dojít k řádnému proschnutí jednotlivých vrstev nátěrů.

Pan Milan Patka, který se v reportáži vyjadřoval, je navíc autorem omalby astrolábu ze sedmdesátých let, na které byla například vyobrazena Austrálie, kterou v době vzniku orloje naši předkové ještě nemohli znát. Proto mimo jiné nemohl být astroláb uveden do stavu před rekonstrukcí.

Pan Zdislav Šíma, který se v reportáži taktéž vyjadřoval, byl na základě smlouvy pověřen celoročním dozorem nad astronomickou funkcí orloje. Je proto při nejmenším podivné, že se v reportáži vyjadřoval negativně k výkonu své vlastní práce.

Jak sám pan Šíma v reportáži zmínil, po celé věky byla deska vystavena povětrnostním podmínkám a na konci války byla vystavena vysokému žáru při požáru, který kompletně zničil její barevnost. Samotná odborná veřejnost se tak pře o to, jakými barvami byl astroláb vymalován od středověku až do současnosti.

Práce budou dokončeny zhruba do konce června v závislosti na počasí. Je vydáno závazné stanovisko odboru památkové péče magistrátu a práce jsou prováděny v souladu s tímto stanoviskem. Výsledné barevné odstíny byly schváleny OPP MHMP, NPÚ a památkovou inspekcí ministerstva kultury.

Pan Patka i Šíma se navíc sami pravidelně účastnili kontrolních dnů v průběhu celé rekonstrukce, kde byl dán dostatečný prostor pro vyjádření jejich názorů. S podobou omalby navíc souhlasili Alena Šolcová z ČVUT, která osmnáct let vede seminář Dějiny matematiky a astronomie; Michal Křížek z Matematického ústavu AV ČR; předseda Kosmologické sekce České astronomické společnosti Vladimír Novotný; předseda České astronomické společnosti Petr Heinzel a ředitel Astronomického ústavu AV ČR Vladimír Karas.

Reportáž se tak ve skutečnosti týkala pouze barevných odstínů části astrolábu. Žádný vliv na funkce orloje, ani celou rekonstrukci věže Staroměstské radnice neexistuje.