Ke vzájemné spolupráci v oblasti dopravy, zejména k řešení otázky dokončení Pražského okruhu, se představitelé ministerstva a hlavního města zavázali podpisem Memoranda v dubnu tohoto roku.

„Úplně poprvé se podařila spolupráce hlavního města s Ministerstvem dopravy na takovéto úrovni. Vítám a kvituji dvě věci: jednak to, že pro pana ministra je dostavba Pražského okruhu maximální prioritou, a potom to, že se ministerstvo dopravy aktivně zapojuje do řešení situace na Spořilově. Díky připraveným dočasným opatřením dojde k dalšímu snížení hluku i znečištění ovzduší,  a tak se omezí dopady na životní prostředí a hlavně na  zdraví obyvatel,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

„Zejména dokončení přípravy a zahájení realizace stavby 511 Běchovice – D1 je pro řešení dopravní situace klíčové. Současný stav je bohužel takový, že nákladní doprava z východu metropole je vedena přes Spořilovskou ulici, čímž trpí obyvatelé nejen této městské části,“ řekl Pavel Dobeš (ODS).

Pracovní komise složená ze zástupců MD a metropole zpracovala konkrétní návrhy ke zmírnění negativních dopadů tranzitní dopravy právě na kritickém úseku na ulici Spořilovská. Opatření budou postupně prováděna ve třech etapách. V rámci první etapy, jež bude realizována ještě v průběhu měsíce června, dojde ke snížení nejvyšší povolené rychlosti v ulicích Senohrabská a Na Chodovci. „Tím, že bude maximální povolená rychlost v tomto úseku snížena na 30 km/h, dojde ke zvýšení plynulosti dopravy a tím ke snížení hlučnosti až o 2,4 dB,“ řekl ministr Dobeš. Rovněž dojde k výsadbě zeleně na horních hranách zářezu ulice Spořilovské, což by mělo přispět k zachycení pevných částic a dalšímu snížení hluku.

V rámci druhé etapy bude řešena oblast křížení Jižní spojky a ulice 5. května. „Předpokládáme, že do června příštího roku bude vybudována vratná rampa, která převede těžkou nákladní dopravu z východní části Prahy směrem k D1 mimo Spořilovskou ulici. Toto opatření by mělo snížit intenzitu vozidel nad 12 tun až o polovinu,“ řekl ministr. Dalším krokem bude oprava mostu stávající vratné rampy mezi ulicemi Jižní spojka a 5. května a rozdělení dopravního proudu na těžkou nákladní dopravu do 22 tun na rampu stávající a dopravu nad 22 tun na rampu novou. Toto opatření bude realizováno od července tohoto roku do června roku následujícího.

Po realizaci první a druhé etapy dojde k ověřovacímu měření hluku v ulici Spořilovská. Pokud nedojde k požadovanému snížení, bude podle ministra dopravy následovat realizace dalších opatření. „V rámci třetí etapy by došlo k protihlukové úpravě povrchu vozovky ul. Spořilovské ve směru od D1 do východní části Prahy, což by mělo snížit hluk o dalších 4 až 6 dB. V případě nedostatečné redukce hluku snížením rychlosti v ulicích Senohrabská a Na Chodovci by stejná protihluková úprava vozovky byla realizována i zde,“ řekl ministr.

Pokud by nepomohla ani opatření realizována ve třetí fázi, přicházelo by podle ministra Dobeše v úvahu omezení vjezdu nákladních vozidel do Prahy. „Tento krok by však byl podmíněn vybudováním adekvátních odstavných parkovišť a související infrastruktury,“ konstatoval ministr.

Pro bližší informace kontaktujte:

Tiskové oddělení Ministerstva dopravy
mobil:  724 757 577
e-mail: press@mdcr.cz

Příloha: