/zpráva z 50. jednání Rady hl. m. Prahy 10. prosince 2013/

„Pro stavbu nové vodní linky byl již vybrán dodavatel, další etapy jsou  v přípravě. A v září jsme dodavateli vydali pokyn k zahájení stavby. Aby bylo možné stavbu fakticky zahájit, zbývalo vybrat správce, jinak bychom ohrozili plnění smlouvy s dodavatelem, průběh stavby i termín dokončení v prosinci roku 2017. Vybraná Pražská vodohospodářská společnost, a. s., je v přímém vztahu k zadavateli, vykonává pro zadavatele převážnou část obdobných činností a zároveň má zadavatel, Hlavní město Praha, výlučná majetková práva v této osobě. Jde o námi kontrolovanou akciovou společnost, která má péči o vodohospodářskou infrastrukturu města v popisu práce. Zákon nám proto umožňuje ji vybrat jako správce bez výběrového řízení,“ uvedl náměstek primátora Jiří Nouza.

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově má investiční náklady pro etapu 0001 – nová vodní linka 5,8 mld. Kč a pro etapu 0007 - nátoky na ÚČOV 0,446 mld. Kč. Její realizace bude probíhat do prosince roku 2017. Správce stavby bude dozorovat obě etapy, neboť tyto stavby jsou vzájemně propojeny a na staveništi jsou neoddělitelné.