Normální stav na vodoteči Vltavy je 250 centimetrů. Letos na přelomu května a června kulminovala na 530 centimetrech (v roce 2002 dosáhla 782 cm). Letošní povodeň byla jiná než ta před 11 lety. Nejpřekvapivější byla rychlost, s jakou vody přibývalo.

„Mám to pochopitelně v živé paměti. V politicky napjaté době jsme najednou řešili situaci, kdy jsme místo spolupráce naráželi na překážky a zbytečné invektivy,“ vzpomíná I. náměstek primátora hlavního města Prahy Jiří Vávra. „Po bitvě je každý generál, a tak se mohou vést dlouhé diskuze o tom, co se dalo udělat lépe a zda musely být následky takové, jaké byly, a podobně. Po zkušenosti s touto povodní vím, jakou cenu má například prevence. I proto jsme ustavili komisi, která má po necelém půl roce činnosti zajímavé poznatky a závěry,“ vysvětlil Vávra.

Úkolem komise, složené z vedoucích pracovníků Magistrátu hl. m. Prahy a externích odborníků na problematiku povodní bylo zjistit, co na území Prahy nefungovalo, co fungovalo jinak, co by měla Praha odstranit v dlouhodobém a krátkodobém horizontu, co je třeba dobudovat, zda a pro které oblasti je třeba zpracovat matematický a fyzikální model hl. m. Prahy, či jak zabránit černým stavbám v záplavové zóně. Předsedou komise byl Radou hl. m. Prahy jmenován I. náměstek primátora Jiří Vávra.

Systém protipovodňové ochrany (PPO) podle závěrů komise fungoval – až na některé výjimky – tak, jak měl. Mobilní zábrany byly po povodni řádně zakonzervovány a uloženy; jsou připraveny pro případné okamžité použití. Objevily se nepředpokládané problémy s kanalizací ve Zbraslavi a v Libni, které se musí vyřešit – proto na ně jsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky.

Ke škodám a problémům došlo také na územích, jimiž protékají pravostranné přítoky Vltavy – Botič a Rokytka. Přestože protipovodňová ochrana území kolem těchto toků je v kompetenci městských částí, jimiž přítoky protékají, je nezbytné, aby se touto problematikou zabýval Magistrát hl. m. Prahy. V tomto smyslu je třeba upravit a změnit Povodňový plán hl. m. Prahy a jednotlivých městských částí tak, aby byl v souladu s možnostmi ovlivnění hladiny těchto toků. Nezbytná je i úprava plánu v oblasti varování obyvatel a způsob spolupráce složek Magistrátu hl. m. Prahy s městskými částmi před a při povodni.

Komise sumarizovala požadavky na změny a rozdělila je do dvou základních skupin.

Skupina A zahrnuje celkem 10 lokalit nebo aktivit, které je nutné řešit okamžitě nebo co nejdříve to bude možné. Jsou buďto nezbytné pro bezpečnou funkci stávajícího systému PPO (oprava a doplnění PPO na Zbraslavi, výstavba nové čerpací stanice na Rokytce v Libni, opravy PPO na Kampě) nebo mohou významným způsobem jeho funkčnost rozšířit a podpořit. Jejich realizace je nezbytná v horizontu jednoho až dvou let. Odborným odhadem byly stanoveny předpokládané náklady na přípravu a realizace těchto opatření nebo činností. Osm těchto položek bylo zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2014 a dvě jsou již finančně zajištěny v tomto roce (2013).

Skupina B zahrnuje prozatím 10 lokalit a aktivit, které je nutné podrobněji prověřit, prozkoumat a v případě prokázání potřeby a nezbytnosti jejich realizace je zahrnout do programu pro rok 2015 a další. Dvě z nich – nepochybně potřebné zlepšení odtokových poměrů na jihu Prahy pod soutokem Vltavy s Berounkou a pořízení fyzikálního modelu Trojské kotliny – jsou navrženy k zahájení v příštím roce a jsou proto zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2014.

„Všechny dosud evidované a doporučené akce, zahrnuté do obou skupin, byly pro potřeby plánování odborně oceněny. Náklady budou postupně upřesňovány tak, jak bude provedena projektová příprava a budou připraveny smlouvy na jejich realizaci,“ upřesnil I. náměstek Vávra. Celkem se do PPO investuje 307 300 tisíc Kč.

Příklady strategických investic ze schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 – protipovodňová opatření (PPO)

  • kanalizace Zbraslav, zvýšení PPO 10 000 tis. Kč
  • čerpací stanice Rokytka, Doky 20 000 tis. Kč
  • opěrná zeď Kampa, U Školky 3 800 tis. Kč
  • odvodnění Velká Chuchle 15 000 tis. Kč
  • koryto Vltavy, Velká Chuchle 20 000 tis. Kč