Základní podmínkou pro výkon funkce přísedícího je mít státní občanství České republiky, dále být způsobilý k právním úkonům, mít zkušenosti i morální vlastnosti nebo být bezúhonný a ve věku nejméně 30 let. Kromě to se ještě vyžaduje negativní lustrační osvědčení, které se ale nevztahuje na osoby narozené po 1. prosinci 1971, dále mít trvalý pobyt nebo místo práce na území hlavního města Prahy a kandidát také nesmí současně vykonávat funkci, s níž je pozice přísedícího neslučitelná.

Podle sdělení Městského soudu v Praze je aktuálně zájem o zvolení zhruba 120 nových přísedících. Kandidáty k volbě vybírají z přihlášených zájemců členové Výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost Zastupitelstva hl. m. Prahy. Samotnou pravomoc volit přísedící Městského soudu v Praze má potom Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zajišťováním organizačně technických úkolů spojených s přípravou a provedením voleb přísedících byl pověřen magistrátní odbor živnostenský a občanskosprávní.

Funkční období přísedícího trvá čtyři roky od data zvolení. Jedná se o výkon veřejné funkce, která je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu, zaměstnavatel je proto povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.

Přísedícím, kteří jsou v pracovním poměru, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Přísedícím, kteří nejsou v pracovním poměru, nahrazuje ušlý výdělek stát ve výši dle platných předpisů. Stát hradí přísedícím též hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí. Přísedícím dále přísluší za každý den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce, v současné době činí před zdaněním 150 Kč na den.

U Městského soudu v Praze jsou přísedící členy soudního senátu, jestliže soud rozhoduje jako soud prvního stupně o trestných činech závažnější povahy. Přísedící soudu se zúčastňuje trestního řízení a má jakožto člen soudního senátu v těchto věcech též rozhodovací pravomoc ve smyslu trestních předpisů.

Funkce přísedícího nejčastěji zaniká uplynutím čtyřletého funkčního období, případně odvoláním z funkce pro závažné porušení povinností nebo vzdáním se funkce.

Podrobnější informace pro zájemce jsou k dispozici zde: Jak se stát přísedícím Městského soudu v Praze (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu).