Odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hl. m. Prahy však není věcně ani místně příslušným odborem, který povoluje umístění restauračních zahrádek. Nepovoluje ani tzv. zábor, nevydává souhlasná stanoviska k jejich vzhledu a ani neuzavírá a nemá vliv na uzavření konkrétních smluv o pronájmu. Jedinou kompetencí z uvedené oblasti je dohled nad dodržováním provozní doby restauračních zahrádek po 22:00 hodině, ev. v případě povoleného prodloužení provozní doby v příloze č. 1 tržního řádu dohled nad dodržením takto stanovené doby.

Zjednodušený postup pro umístění předsunutých prodejních míst je možný na základě rozhodnutí odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy, avšak tento se netýká umisťování restauračních zahrádek, kde je provozována hostinská činnost. V citovaném rozhodnutí ze dne 22. 4. 2020 je v odstavci 9 uvedeno: „Toto rozhodnutí se nepoužije pro umisťování restauračních zahrádek před provozovnami stravovacích služeb (např. restaurace, hospody, kavárny, vinárny, bary, pivnice, tj. provozovny s hostinskou činností)“. V následném odůvodnění je podrobně vysvětleno, že „na předsunutých prodejních místech však nelze provozovat činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány, neboť je t o v rozporu s charakterem předsunutých prodejních míst a sortimentem, který na těchto místech lze dle tržního řádu prodávat.“

Z uvedeného je zřejmé, že při umisťování restauračních zahrádek je nutno dodržet standardní postup, tedy podání žádosti na věcně a místně příslušný Úřad městské části Praha 1-22 a splnit požadavky památkové péče, integrovaného záchranného systému, Technické správy komunikací hl. m. Prahy a dalších, v závislosti na konkrétní lokalitě a místech jejich zřízení.

Příklad postupu v Praze 1:

Žádost o povolení restaurační zahrádky je třeba podat minimálně 30 dnů předem na Úřad městské části Praha 1, odbor péče o veřejný prostor, oddělení doprava.

Součástí žádosti je mimo výpisu ze ŽR nebo OR:

  • Okótovaný situační plánek
  • Souhlasné stanovisko vlastníka (TSK, HOM MHMP nebo jiný)
  • Vyjádření Policie ČR – Odbor služby dopravní policie (při ovlivnění plynulosti nebo bezpečnosti silničního provozu, lze získat na ÚMČP1)
  • Souhlasné stanovisko OPP MHMP (speciálně v případě umístění restaurační zahrádky)
  • Kopie kolaudačního rozhodnutí a nájemní smlouvy provozovny

Zdroj: https://www.praha1.cz/potrebuji-si-vyridit/odbory/chci-pozadat-o-zvlastni-uzivani-komunikace-zabory-restauracni-zahradky-prilezitostne-trhy-trziste/

Odpuštění poplatku za jejich užívání bylo schváleno Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 16. 4. 2020, kdy „s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a následných přijatých karanténních opatření skutečnost, že hlavní město Praha nebude jako pronajímatel účtovat nájemné za umístění restauračních předzahrádek za období od března 2020 do prosince 2020, přičemž tento postup se nevztahuje na subjekty, které jsou s hlavním městem Prahou v soudním sporu týkajícím se užívání majetku hlavního města.“

Závěrem je tedy nutno upozornit na skutečnost, že je třeba dbát na to, aby nedocházelo k záměně pojmu předsunuté prodejní místo a restaurační zahrádka, neboť tyto se zásadně liší nejen svým charakterem užití, ale i příslušnými postupy před jejich umístěním.