Vlastník stavby Hlavní město Praha, sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, zastoupené odborem hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy HMP (dále HOM), podává tento popis událostí, jež předcházely vydání rozhodnutí oddělením speciálního stavebního úřadu v odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (dále SSÚ MHMP) dne 19. 1. 2018 vydaného pod č. j. 111815/2018, spisovou značkou S-MHMP 47128/2018.

Hlavní město Praha (HMP) je vlastníkem pozemků, na nichž je umístěna uvedená stavba. Stavba není zapsána v katastru nemovitostí a historicky tak nikomu nepatřila; od její kolaudace v roce 1977 nebyla prováděna ani údržba, ani opravy zatékání do konstrukce. Havarijní stav zastřešení je prokazatelně doložen od roku 2010, kdy poprvé na kritický stav stavby poukázal Jaromír Kucián záznamem z prohlídky odkryté části nosné ocelové konstrukce terasy.

Vlastníkem stavby se HMP stalo až v roce 2013 na základě rozhodnutí/úvahy Úřadu městské části Praha 4. Nutno dodat, že rozhodnutí soudu ohledně rozhodnutí/úvahy Prahy 4 fakticky nebylo nikdy vydáno.

2011

Praha jako vlastník pozemků byla dopisem doručeným 6. června 2011 upozorněna stavebním úřadem MČ Praha 4 na neutěšený stav stavby terasy stojící na nich. Součástí dopisu bylo sdělení o zajištění odborného posouzení stavebně technického stavu nosných konstrukcí a podhledů, resp. zjištění stavu a rozsahu nosné konstrukce. Zároveň uvedené sdělení obsahovalo upozornění na možnost uzavření terasy, ale i prostoru pod ní. Důsledkem mohlo být omezení obchodní činnosti či uzavření jižního vestibulu stanice metra Budějovická.

ÚMČ Praha 4 zajistil shora uvedené posouzení – zpracováno společností SKON s.r.o., Ing. Vladimírem Černohorským v posledním čtvrtletí r. 2011.

2013

MČ Praha 4 ve svém rozhodnutí č. j. P4/110275/11/OSTN AS určuje jako vlastníka stavby HMP, a to na základě usnesení Zastupitelstva hl. m Prahy (dále ZHMP), které schválilo k 31. 12. 1992 zánik organizace Výstavba účelových staveb s tím, že HMP přebírá veškeré závazky a pohledávky zanikající organizace. HMP nepodalo žalobu o určení vlastnictví, tudíž od té doby stavební úřad ÚMČ Praha 4 přistupuje k HMP jako k vlastníku.

8 - 9/2013

objednány průzkumy a statické posouzení, provedeno další zabezpečení stavby dle požadavku stavebního úřadu MČ Praha 4

Zpráva o předběžném stavebně technickém průzkumu ocelové konstrukce nad vestibulem stanice metra Budějovická, Praha 4 – zpracováno firmou Diagnostika staveb Dostál a Potužák, s.r.o.

Statické posouzení konstrukce nad vestibulem metra stanice Budějovická (Jih), které bylo vypracováno firmou KUPROS s.r.o., Ing. Tomášem Konopkou.

11/2013

Zpráva o doplňujícím stavebně technickém průzkumu ocelové konstrukce nad vestibulem stanice metra Budějovická, Praha 4 – zpracováno firmou Diagnostika staveb Dostál a Potužák, s.r.o.

Statické posouzení konstrukce nad vestibulem metra stanice Budějovická (Jih), které bylo vypracováno firmou KUPROS s.r.o. Ing. Tomášem Konopkou

Posouzení stavu a stanovení závažnosti poruch krajního ocelového nosníku přestřešení, zpracovaný firmou RAMSS s.r.o., Ing. Miloslavem Rybáčkem

Aktualizace statického zajištění havarijního stavu terasy nad vestibulem metra Budějovická, stanice metra Budějovická – Jih, Praha 4 – Krč

2014

 • obdrženy závěry z průzkumů a posouzení
 • zadáno zpracování projektové dokumentace na opravu schodiště a pochozí terasy
 • podepsána dohoda o součinnosti při plánované opravě terasy s Čs. Spořitelnou
 • stavebně technický průzkum, zpracovaný firmou Diagnostika staveb Dostál a Potužák, s.r.o.
 • Statický posudek zpracovaný Ing. Ladislavem Košťálem
 • odborný posudek zjištění oceli nosné konstrukce, který zpracovala firma TZÚS s. p.
 • zpracována první verze projektové dokumentace firmou PLÁN PLUS s.r.o.
 • znalecký posudek č. 57/2013 zpracovaný Ing. Markem Novotným Ph.D. znalcem v oboru stavební izolace a stavební technika

2015

 • zapracovány připomínky a provedena verze 2 projektové dokumentace
 • RHMP a ZHMP schválen záměr rekonstrukce terasy Budějovická
 • průzkum ocelové konstrukce v objektu DBK ze 3Q 2015

2016

 • zapracovány připomínky a provedena verze 3 projektové dokumentace
 • podpis dohody mezi HMP a Českou spořitelnou o právu stavby s povinností pro HMP zajištění zabezpečení stavby na vlastní náklady
 • vydán souhlas s projektovou dokumentací od ČS a DPP
 • zpráva o aktualizaci stavebně technického průzkumu ocelové konstrukce nad vestibulem stanice metra Budějovická, Praha 4 – Krč, zpracováno firmou Diagnostika staveb Dostál a Potužák, s.r.o.
 • připomínky od DBK, nevydání souhlasu k projektové dokumentaci
 • stavebně technické prohlídky a fotodokumentace dotčených prostor z období 2. Q 2014 a 4. Q 2016
 • Statický posudek zpracovaný Ing. Ladislavem Košťálem

2017

 • Při místním šetření vydáno prohlášení autorizovaného statika o možnosti užívání terasy na období 12 měsíců do 18. 1. 2018
 • Statické měření v 02/17 nařídilo další rozšířené zpevnění - zajištění terasy
 • Opravě terasy bránil nesouhlas DBK Praha a.s. s projektovou dokumentací
 • Najat komunikátor mezi DBK a HMP za účelem uzavření dohody o právu stavby a zajištění souhlasu DBK Praha a.s. s projektovou dokumentací Ing. Kubát
 • 11/2017 Opětovně přepracován projekt dle požadavků DBK Praha a.s. – verze 4
 • Po obdržení přepracovaného projektu DBK zaslalo nově požadavky na zapracování jejich podmínek do zadávacího řízení soutěže na zhotovitele (výstavby koridorů, lávek, povinnost dodržení otevřených všech vstupů)
 • Ze strany odboru HOM MHMP informace pro DBK, že podmínky provedení stavby budou zapracovány a výzva k vydání souhlasu s projektovou dokumentací
 • 11. 12. 2017 žádost ODA MHMP – oddělení speciálního stavebního úřadu o vyjádření k aktuálnímu stavu z důvodu aktualizace statického posouzení stavby
 • 19. 12. 2017 obdržen od DBK Praha a.s. písemný souhlas s projektovou dokumentací, avšak s podmínkami rozepsanými na třech stranách včetně požadavku na etapizaci a vyvolané investice v přiložených zákresech, navíc DBK požaduje úhradu za zábory na jeho pozemcích a ušlý zisk, který není vyčíslen. Tím se de facto nejedná o souhlas s projektovou dokumentací, neboť ten musí být pro potřeby stavebního řízení vydán bez stanovení podmínek občanskoprávního charakteru.

2018

 • 8. 1. 2018 

Konzultace obdržených stanovisek před podáním žádosti o stavení povolení. Dle vyjádření SSÚ není obdržený souhlas od DBK Praha a.s. s projektovou dokumentací dle podmínek stavebního zákona, neboť je podmíněn a toto je v rozporu s ustanovením § 184a stavebního zákona.

 • 10. 1. 2018

Zahájeno řízení o nařízení zabezpečovacích prací podle § 135 odst. 2 stavebního zákona, se stanovením kontrolní prohlídky na 18. 1. 2018 v 9 hodin.

 • 15. 1. 2018 

Výzva pro DBK k zaslání souhlasu bez stanovení dalších podmínek.

 • 18. 1. 2018

Statikem Ing. Košťálem bylo při konání kontrolní prohlídky nařízené SSÚ konstatováno, že hrozí zřícení a není možné dopustit pohyb osob pod terasou a na terase. Vzhledem k tomu, že se jedná o nosníky, které zasahují do objektu DBK, hrozí v případě prolomení terasy následnou vlnou díky tzv. „páce“ zásah i do konstrukce DBK a ohrožení lidí i majetku.

Vlastníkem bylo určeno Hlavní město Praha a jako vlastník nese veškerou odpovědnost za případně způsobené škody.

HOM dále doplňuje, že mu dne 5. března 2018 byla datovou schránkou doručena Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu vybraných prvků objektu terasy DBK Praha a.s., zpracovaná f. MARPO s.r.o., Ing. Radanem Sležkou, Bc. Tomášem Grygarem a Robinem Wondrou, datovaná 02/2018 a také Statický posudek DBK TERASA, zpracovaný Aut. Ing. Markem Lukášem.

HOM sděluje, že vlastník nebyl ani DBK PRAHA a.s., ani oběma uvedenými subjekty informován o záměru vstupu do prostor vyklizené stavby. Ze Zprávy o provedení stavebně technického průzkumu vybraných prvků objektu terasy DBK Praha a.s., zpracované f. MARPO s.r.o., je navíc zřejmé, že bez vědomí HOM byly celkem na 14 místech provedeny zásahy do stavby. Rovněž bez vědomí a souhlasu vlastníka byla pro zjištění spřažení železobetonové desky s ocelovými nosníky provedena v místě určeném statikem, tj. nad místem, kde se projevuje největší míra zatékání, sonda. Shora z prostoru terasy byla vybourána skladba podlahy a části železobetonové desky nad nosníkem. Tedy opět zásah do stavby, jež byla z důvodu hrozby zřícení uzavřena a vyklizena.

K obdrženým posudkům HOM dále sděluje, že po prostudování statického posudku Aut. Ing. Marka Lukáše a expertního vyjádření zástupců ČVUT se domníváme, že tyto podklady řeší pouze statickou část problému, nikoliv odvod vody z terasy.

Oba podklady říkají, že konstrukce je relativně v pořádku, ale že je nutné udělat nové ještě důkladnější stavebně technické průzkumy konstrukce. Čili jinými slovy upřesnit, v jakém stavu konstrukce je.

Stavebně technický průzkum od firmy Marpo provedl měření na sloupu C přičemž, dle našeho názoru je ještě horší situace na sloupu A. Tato situace se postupně zhoršuje, viz měření tloušťky koroze v roce 2014 a 2016.

Stavebně technický průzkum od Marpo v závěru konstatuje, že koroze výrazně oslabila tloušťku části nosných profilů.

Koroze se odlupuje v tlustých plátech, a to jak z částí sloupů, průvlaků, nosníků, tak i prolamovaných stropních plechů. Zároveň hrozí zranění jejich odpadnutím.

Dle našeho názoru nebylo možno dostatečně prokázat tloušťku stojiny průvlaku u České spořitelny, neboť průvlak je svým umístěním z jedné strany většinou nepřístupný.

Statický posudek Ing. Lukáše ve výpočtu průvlaku uvažuje s dodatečnými vzpěrami, které byly provedeny na základě havarijního stavu v roce 2013. Statickým výpočtem tehdy bylo prokázáno, že průvlak nevyhoví a je třeba provést vzpěry. Tyto vzpěry byly brány jako dočasná konstrukce do doby celkové rekonstrukce. Bez těchto dočasných vzpěr konstrukce nevyhoví i podle výpočtu Ing. Lukáše.

Doporučení statického posouzení ponechat spřaženou ocelobetonovou desku jsme také v průběhu prací zvažovali. Ovšem s ohledem na řešení spádových vrstev, skladby terasy a umístění odvodňovacího žlabu do nové polohy pro bezpečné zajištění odvodu vody z konstrukce, jsme upřednostnili variantu s demontáží stávající spřažené železobetonové desky. Naše řešení výrazně upravuje spády, a to tak, aby sklon plochy odvodnění směrem ke žlabu byl alespoň 1° resp. 1,5°na kratší straně, stávající konstrukce má spád cca 0,3-0,4°.

Ponechání spřažené železobetonové desky by znemožnilo důkladné ošetření a především kontrolu jednotlivých nosníků a průvlaku, vzhledem k tomu že při provádění sond do železobetonové desky bylo zjištěno její velké nasycení vodou, je pravděpodobné, že i vrchní část bude zasažena korozí.

Jedna z rozhodujících příčin uzavření terasy a vestibulu byla také prohlídka šroubových spojů nosníků. Stav spojů se během několika měsíců radikálně zhoršil, a proto bylo nařízeno uzavření prostoru a podepření konstrukcí. Vlivem koroze jsou spoje výrazně oslabeny a hrozí havárie bez předem avizovaných deformací. Ze strany ČS, kde nejvíc zatéká, jsou hlavy šroubů nepřístupné a těžko prověřitelné.

Dle našeho názoru je konstrukce v havarijním stavu a rozhodnutí SSÚ ze dne 19. 1. 2018 bylo oprávněné.

Aktuálně - Stav od 02/2018

S ohledem na skutečnost, že se od roku 2014 do ledna 2018, ani po čtyřech úpravách projektové dokumentace dle požadavků druhé strany, nepodařilo získat souhlas vlastníka vedlejší nemovitosti společnosti DBK Praha a.s. s opravou uvedené stavby, přičemž tento souhlas je nezbytným dokladem pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, bylo rozhodnuto o řešení vzniklého uzavření odstraněním stavby zastřešení vestibulu stanice metra Budějovická. Bezodkladně bylo vyhlášeno zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace. Ta byla předána zadavateli v červenci letošního roku a ihned poté byla provedena konzultace na SSÚ za účelem zjištění potřebných stanovisek k zajištění povolení odstranění stavby. Bohužel SSÚ stanovil plné projednávání, což čítá desítky stanovisek dotčených orgánů včetně vlastníků sousedních nemovitostí a správců sítí.

Následně bylo vyhlášeno zadávací řízení na výkon inženýrských činností, vybrána nejvhodnější nabídka a aktuálně jsou rozeslané žádosti o vydání potřebných stanovisek. Po jejich získání teprve může HOM požádat SSÚ o vydání povolení odstranění stavby a rovněž o umístění nového zastřešení vestibulu stanice metra Budějovická. Poté by mohlo začít druhé kolo řízení na zhotovitele odstranění stavby a Radě hlavního města Prahy by mohl být předložen materiál k výběru zhotovitele. Po schválení zhotovitele bude možné zahájit práce na odstraňování.

Souběžně se shora uvedeným jsme v červnu požádali ČVUT, jež zpracovalo pro společnost DBK Praha, a.s. znalecké posouzení uvedené stavby, o sdělení, zda je možné průchod pod zastřešením otevřít pro veřejnost bez vzniku škody na zdraví či majetku. 1. srpna 2018 jsme toto stanovisko urgovali, avšak dosud bez jakékoliv odpovědi.

Protože HOM dosud nezískal žádné vyjádření ČVUT ke své žádosti o sdělení možného průchodu, zajistil Dopravní podnik hlavního města Prahy (dále DPP) na vlastní náklady dokumentaci, jež navrhuje možnost otevření jižního výstupu ze stanice metra. Toto opatření je nadále v gesci DPP.

Zároveň společnost DBK Praha a.s. oslovila Hlavní město Praha s nabídkou na odkup nemovitostí či jejich částí v této lokalitě včetně předmětného zastřešení. Jedná se o variantní návrh a v současné době probíhají jednání o představách a možnostech všech zúčastněných stran, včetně právního posouzení předložených návrhů.