V poslední době zaznívají ze strany veřejnosti některé nesouhlasné názory na změny v areálu Petřína. Rádi bychom proto uvedly na pravou míru řadu faktů.

  • Prosklená stavba vedle Petřínské rozhledny není stavba hlavního města Prahy, ale akce soukromého vlastníka – Café Petřín.
  • Záměr výstavby obřadní síně nám není znám a žádnou takovou stavbu hlavní město nepřipravuje.
  • Pokácení a vyčištění plochy cca 1200 m2 v zahradě Kinských (celková plocha zahrady  243 000 m2) bylo provedeno v místě, kde byl ještě v roce 1945 ovocný sad. Plocha postupně zarostla kvůli ne zcela správnému udržování, a to zejména javory a akáty, částečně i jasany. Na ploše nicméně nerostl žádný dub. V místě se bude obnovovat původní ovocný sad, avšak nikoli na celé původní ploše, ale po dohodě s památkáři a ochranou přírody je vybrána dílčí plocha s nejmenším dopadem na stávající dřeviny. Zbývající plocha původního sadu byla ponechána a nebude se nijak upravovat.
  • Kácení bylo provedeno výhradně v době vegetačního klidu. Po 1. dubnu se již v žádném případě další dřeviny nekácely.
  • Evropsky významná lokalita (EVL) je na Petříně vyhlášena na ochranu roháče velkého, který je vázán výhradně na staré duby, ty v ploše nebyly a nemohly být tedy žádné pokáceny. Těžiště výskytu roháče je ve starých dubových porostech v zahradě Kinských (tedy svah nad letohrádkem), nikoli v této zdí oddělené části bývalého ovocného sadu. Navíc i s ohledem na velikost obnovované plochy se rozhodně nejedná o zásah do biotopu roháče velkého.
  • Žádost o stavební povolení na zázemí pro zahradníky a veřejné WC ve Strahovské zahradě nebyla doposud na stavební úřad podána.
  • Předběžně se uvažuje o umístění kavárny v Lobkovické zahradě na dnešním asfaltovém hřišti, prozatím je vše ale pouze ve fázi zpracování studie, kterou se budeme dále zabývat.
  • K úpravě v Lobkovické zahradě  bylo vydáno pouze územní rozhodnutí. V současné době se zpracovávají jednotlivé dílčí dokumentace pro stavební řízení.