zpět

POSTUP PŘI VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA ÚŘEDNÍKA1)  A FUNKCE VEDOUCÍHO ÚŘEDNÍKA ZAŘAZENÉHO DO MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

V souladu s ust. § 6 odst. 4, § 7 odst. 4, 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), uchazeč podává do výběrového řízení podepsanou písemnou přihlášku, ke které připojí zákonem požadované přílohy. Náležitosti přihlášky a seznam požadovaných příloh je uveden v každém oznámení o vyhlášení výběrového řízení.  

  • Přihlášku spolu s požadovanými přílohami je nutno doručit nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o vyhlášení výběrového řízení do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy. Přihlášky podané po stanoveném termínu nejsou do výběrového řízení zařazeny.
  • Uchazeči, kteří do výběrového řízení podali ve stanoveném termínu neúplnou přihlášku, tj. chybí-li v ní některý z požadovaných údajů či podpis, a/nebo chybí-li některá z požadovaných příloh, jsou vyzváni k jejímu doplnění. Výzva k doplnění je vždy zaslána prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uchazeče. V případě, že uchazeč žádnou e-mailovou adresu neuvede, je výzva k doplnění zaslána poštou.
  • Po uplynutí lhůty stanovené k podání přihlášek, případně po uplynutí lhůty stanovené k jejich doplnění, předá ředitel Magistrátu hl. města Prahy přihlášky uchazečů komisi, kterou jmenuje jako svůj poradní orgán.
  • Úkolem výběrové komise je posoudit, zda přihlášení uchazeči splňují předpoklady stanovené zákonem o úřednících, požadavky uvedené v oznámení o výběrovém řízení a předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny požadované doklady.
  • Pro další posouzení může výběrová komise pozvat uchazeče k osobnímu jednání, případně zvolit jinou metodu výběru (např. písemné testy k ověření znalostí uchazečů). Pozvání činí telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.
  • K jednání nezve uchazeče, kteří nepředložili úplné přihlášky, včetně všech zákonem stanovených dokladů a/nebo, kteří nesplňují zákonem stanovené předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka nebo pro jmenování vedoucího úředníka.  
  • Výběrová komise pořídí na závěr výběrového řízení písemnou zprávu, která obsahuje údaje o složení komise, abecední seznam všech uchazečů (kteří předložili své přihlášky ve stanoveném termínu) a pořadí uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky, splňují zákonem stanovené předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka nebo pro jmenování vedoucího úředníka, a splňují požadavky stanovené v oznámení. Ve své zprávě výběrová komise doporučí řediteli Magistrátu hl. města Prahy uzavřít pracovní poměr, resp. jmenovat do funkce nejvhodnějšího uchazeče. Výběrová komise může také doporučit řediteli Magistrátu hl. města Prahy neobsadit místo žádným z přihlášených uchazečů.  
  • Výběrové řízení je ukončeno rozhodnutím ředitele Magistrátu hl. města Prahy o přijetí či nepřijetí doporučení výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení jsou uchazeči informováni o výsledku výběrového řízení. Vítězný uchazeč je informován zpravidla telefonicky. Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, jsou písemně vyrozuměni o jeho výsledku a jsou jim současně doporučenou zásilkou vráceny přílohy, které byly součástí jejich přihlášky do výběrového řízení.
  • Uchazečům je na požádání umožněno nahlédnout do závěrečné zprávy výběrové komise. Bližší informace o této možnosti obdrží uchazeči ve sdělení o výsledku výběrového řízení.

 

1) Pro zjednodušení a přehlednost textu označují pojmy uchazeč, případně uchazeči, úředník případně úředníci, zaměstnanec případně zaměstnanci, apod. muže i ženy.