Uchazeč o místo úředníka nebo funkci vedoucího úředníka podává na základě vyhlášeného výběrového řízení přihlášku do výběrového řízení. Přihláškou se rozumí samostatný doklad, který nelze nahradit údaji uvedenými v průvodním dopise či životopise.

Přihlášku spolu s požadovanými přílohami je nutno doručit nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o vyhlášení výběrového řízení do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, v uzavřené obálce označené tak, jak je uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Přihlášku a přílohy prosím vzájemně nijak nespojujte (nesešívejte, nedávejte do kroužkové nebo jiné vazby).

1. Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto údaje:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum
 • podpis uchazeče

Doporučujeme v přihlášce rovněž uvést:

 • název pracovního místa, na které je výběrové řízení vyhlášeno
 • doručovací adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště
 • telefonické spojení a e-mailovou adresu

2. K přihlášce je třeba připojit

 • životopis (strukturovaný) s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)6)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání7)
 • v případě podání přihlášky na obsazení funkce vedoucího úředníka uchazeč narozený před 1.  prosincem 1971 dokládá rovněž ověřenou kopii lustračního  osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • v případě podání přihlášky do výběrového řízení na obsazení pracovní pozice související s implementací DoP/NSRR uchazeč dále přikládá čestné prohlášení.

Možnosti elektronického podání přihlášky

 1. Přihlášku do výběrového řízení lze zaslat prostřednictvím datové schránky.  Zákonem požadované přílohy k přihlášce (originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence RT a ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání) musí být autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě.
 2. Elektronickou poštou (e-mailem) lze podat přihlášku pouze v případě, že je opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Přílohy je nutné doložit v listinné podobě.

 

 


6) Za bezúhonnou se pro účely zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se na tuto osobu nehledí jakoby nebyla odsouzena.

7) Ověřenou kopií se rozumí kopie ověřená podle zákona č. 21/2006 sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a o změně některých zákonů

V případě dosaženého vysokoškolského vzdělání je tímto dokladem vysokoškolský diplom. V případě dosažení  vyššího odborného vzdělání je tímto dokladem diplom absolventa vyšší odborné školy.

Je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, ověření provede pouze notář (§ 9 zákona č. č. 21/2006 Sb.)