Navrhovaný bytový dům spolu s hasičskou stanicí rozšiřují stávající urbanistickou strukturu modřanského sídliště východním směrem. Bytový dům Vazovova bude tvořit optickou a hlukovou bariéru mezi stávající zástavbou a hasičskou stanicí, u níž lze v souvislosti s výjezdy hasičských vozidel (celkem je stavba určena pro 8 vozů) očekávat zvýšenou hlukovou zátěž pro stávající zástavbu. Stavba zároveň částečně eliminuje pohled na nedaleké sloupy a vedení vysokého napětí a bývalou skládku komunálního odpadu.

Stavba bytového domu byla již na základě projednání v komisích, tj. poradních orgánech rady částečně upravena – byl snížen vyšší z objektů o dvě podlaží,  zvýšen podíl nebytových jednotek v objektu, upravena byla dispozice suterénu z důvodu umožnění alternativního vjezdu do objektu a došlo k navýšení počtu parkovacích stání.

Vlastní kompozice domu je navržena ze dvou hmot. Osmipatrová vertikála v severní části pozemku je umístěna do průhledové osy ulice Vazovova, kde tvoří výrazný ukončující prvek. Hlavní hmota je pak rytmicky složena z pravidelných hranolů o 3 a 4 patrech, které jsou materiálově i barevně odlišeny. Jižní nároží je zvýšeno na 5 pater a mírně zvýrazňuje pohledově nejexponovanější část stavby.

Stavba obsahuje 70 bytů a cca 390 m2 obchodních ploch orientovaných směrem do ul. Vazovova. Stavba je dopravně napojena na jednosměrnou komunikaci v ul. Vazovova, avšak dispozičně umožňuje případné napojení na ulici Gen. Šišky, což městská část podporuje. V podzemních garážích je umístěno 84 garážových stání, na terénu pak dalších 13 stání.

V roce 2008 byla na předmětných pozemcích Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválena změna územního plánu č. Z 1376/06, kterou byla původní funkční plocha ZMK (zeleň městská a krajinná)  změněna na funkční využití SV (všeobecně smíšené), tj. území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu.

Rada městské části Praha 12 projednala záměr na svém jednání dne 17. 5. 2011 a ve svém usnesení č. 15.01.11 vzala na vědomí objemovou studii Bytového domu Vazovova, souhlasila s úpravou kódu míry využití území a zejména požadovala výši objektu zachovat podle okolní zástavby, zvýšit počet parkovacích stání o min. 20 procent nad rámec požadavků vyhlášky OTPP, pro vedení staveništní dopravy využít bývalou komunikaci situovanou severně od stavby a seznámit s projektem v dohledné době obyvatele okolních domů.

Zpráva MČ Praha 12