"Snažíme se skutečně o aktivní přístup k problémům, které vznikly obyvatelům Spořilova následkem dopravního opatření stanoveného magistrátem, proto jsme na náklady městské části nechali provést první týdenní měření znečištění ovzduší v této lokalitě. Věříme, že se podaří ověřit, jestli na Spořilově kvůli velkému dopravnímu zatížení nedochází k zhoršení životního prostředí,“ říká starosta Prahy 4 Pavel Horálek (ODS). Měření probíhalo v období od 7. do 14. 10. 2010 v ulici Božkovská na parkoviště Polikliniky Spořilov ve vzdálenosti 30 m od Spořilovské.  

Ze závěrů  zprávy o měření úrovně znečištění ovzduší vyplývá, že během měření byly dodrženy imisní limity pro plynné znečišťující látky u oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého, ozonu, a oxidů dusíku. „Podle naměřených hodnot byl ale ve dnech 11. až 14. 10. překročen 24-hodinový limit pro suspendované prachové částice,“ doplňuje starosta Prahy 4 Pavel Horálek. V závěru se také uvádí, že vzhledem k blízkosti měřícího místa u ulice Spořilovské je pravděpodobné, že by mohl být překročen roční imisní limit NO2 pro ochranu zdraví lidí a roční limit NOX pro ochranu ekosystémů a vegetace.

„Kompletní zprávu o měření úrovně znečištění ovzduší v lokalitě Spořilov posíláme na Hygienu hl. m. Prahy s žádostí o vyhodnocení těchto výsledků v rámci dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel. Chceme, aby odborníci zhodnotili, jestli a případně jak moc naměřené hodnoty můžou obyvatele Spořilova ohrožovat. Zároveň radnice připravuje druhé měření, aby byly výsledky potvrzeny. Tentokrát bude provedeno na druhé straně ulice Spořilovská,“ vysvětluje další kroky radnice Prahy 4 starosta Horálek.

Radnice zároveň na své náklady hledá s dopravními experty další varianty řešení dopravy přes Prahu. „Společnost City Plan už vypracovala čtyři varianty tras, které by znamenaly úlevu pro Spořilov. Tyto varianty bude ještě třeba prověřit s dalšími dopravními odborníky a projednat s Magistrátem hl. m. Prahy,“ doplňuje starosta Horálek. Dále také městská část spolu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy zahájila měření průjezdnosti na Spořilovské. Data z monitoringu jsou průběžně aktualizována v tabulce níže. Pro každý aktuální a předešlý den jsou data k dispozici také on-line

Již minulý týden poslal starosta Prahy 4 dopis hygienikovi hl. m. Prahy, ve kterém požadujeme prošetření celkové situace na Spořilově z hlediska vlivu na zdraví zdejších obyvatel. Ve středu 13. října 2010 proběhlo na radnici Prahy 4 také jednání mezi zástupci městské části Praha 4, společnosti City Plan a spořilovskými občany, souhrn informací z tohoto jednání je k dispozici zde.

datum

směr do centra 

směr z centra 

čtvrtek 21. 10. 2010

19 200

25 300

středa 20. 10. 2010

27 300

27 000

úterý 19. 10. 2010

25 800

28 000

pondělí 18. 10. 2010

19 000

25 400

neděle 17. 10. 2010

16 000

14 200

sobota 16. 10. 2010

18 900

17 300

pátek 15. 10. 2010

27 300

26 800

středa 13. 10. 2010

27 600 

26 400

úterý 12. 10. 2010

27 500 

25 600

pondělí 11. 10. 2010

26 600 

25 600

neděle 10. 10. 2010

17 900

15 200

sobota 9. 10. 2010

19 000

17 700

pátek 8. 10. 2010

28 000

 27 400

čtvrtek 7. 10. 2010

26 700

 27 100

(pro větší přehlednost jsou naměřené počty zaokrouhleny na 100 vozidel) 

Tisková zpráva MČ Praha 4