Na projektu, v rámci pracovní skupiny „Program revitalizace Osady Buďánka a její využití pro volnočasové a společenské aktivity“, se podílelo zejména občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, se kterým bude následně podepsáno Memorandum o spolupráci a společném postupu.

„Projekt nabídne atraktivní městský prostor, který občanům poskytne příjemné prostředí vhodné k procházkám, ale i kulturnímu vyžití či vzdělávání. Sloužit bude i různým volnočasovým aktivitám, rekreaci a sportu“, vysvětlil starosta Prahy 5 Ing. Miroslav Zelený (UNP).

V rámci schváleného projektu se zrekonstruují objekty, u nichž je to technicky proveditelné, a také ty, jež požadují orgány památkové péče. Místo zbylých staveb této bývalé dělnické kolonie se postupně vybudují nové domy zachovávající jak půdorysnou stopu, tak i původní stavební velikost. Celková obnova osady Buďánka se uskuteční v součinnosti s orgány památkové péče, zejména NPÚ a OPP MHMP.

Po skončení revitalizace bude v místě k vidění soubor obytných ateliérů s galerií a umělecko-řemeslnými dílnami s navazující restaurací, kavárnou, pekárnou a malým muzeem. „V jedné části je plánován multifunkční prostor s místem pro pořádání kulturních a vzdělávacích programů – koncertů, filmových projekcí, odborných seminářů, uměleckých dílen, kurzů, workshopů a výstav. Místo bude vhodné i pro pořádání sousedských setkání“, přibližuje JUDr. Tomáš Homola, předseda komise územního rozvoje. V jedné části je plánován multifunkční prostor s místem pro pořádání kulturních a vzdělávacích programů – koncertů, filmových projekcí, odborných seminářů, uměleckých dílen, kurzů, workshopů a výstav.  Okolí doplní klidová zóna zeleně s parkovou úpravou, v okolí upraveného koryta Motolského potoka bude rozmístěn volnočasový mobiliář. Pamatováno má být i na občany se sníženou mobilitou, počítá se s bezbariérovými úpravami.

Při revitalizaci budeme čerpat ze zkušeností z podobných projektů realizovaných u nás i v zahraničí, kdy jsou stále častěji využívány principy šetrného přístupu k životnímu prostředí. Snahou je zachovat v maximální možné míře významné stávající přírodní a krajinné útvary a ty do navrhovaného řešení integrovat,“ doplňuje místostarosta MČ Praha 5 Jaroslav Nedvěd (UNP).

Pro finanční pokrytí projektu je uvažováno s vícezdrojovým financováním. Městská část investuje do komunikací a infrastruktury, které je třeba vybudovat.  Pro první etapu  je možné využít tzv. Švýcarské fondy – jedná se   o program  bilaterální  finanční  pomoci  mezi  Švýcarskem a Českou republikou, v rámci kterého je možné financovat zejména projekty, které není možno podpořit v rámci strukturálních fondů a ostatních zdrojů financování.  Za českou stranu je Národní koordinační jednotkou Programu švýcarsko-české spolupráce jmenováno Ministerstvo financí ČR. Fond Partnerství je zaměřen  především na přenos odborných  zkušeností, dobré praxe a know-how od partnerské instituce ze Švýcarska.  Z těchto prostředků by měly být např. pokryty náklady na švýcarsko – český odborný kulatý stůl. Také se z nich bude financovat pilotní projekt vzorové revitalizace jednoho domu / bez  č. p. v ul. Nad Zámečnicí/, kde vznikne Infocentrum celého projektu.

Buďánka – bývalá dělnická osada ležící na pražském Smíchově v části přiléhající ke Košířům (a často považované za jejich součást), zejména v okolí ulice U Zámečnice, v oblasti mezi usedlostí Kavalírka a přírodní památkou Skalka. Na místě vinice ji mezi lety 1800-40 postavili pravděpodobně dělníci z blízkého pískovcového lomu. Bydleli v ní možná pak i mnozí dělníci Tatry Smíchov, břevnovské cihelny a další. Osada měla okolo 20 domků, v nichž bydlelo až 300 obyvatel (podle některých údajů měla 24 domků). Jsou památkovou zónou.

Zpráva MČ Praha 5