Volené orgány hlavního města Prahy

Hlavní město Praha je samostatně spravováno Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Zasedání zastupitelstva svolává písemně a se sdělením navrženého programu jednání primátor hlavního města Prahy, a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva zpravidla i řídí. Primátora volí zastupitelstvo a je zároveň z výkonu své funkce zastupitelstvu odpovědný. Primátor jmenuje a odvolává, po předchozím souhlasu ministra vnitra, ředitele Magistrátu hlavního města Prahy. Výkonným orgánem hlavního města Prahy v oblasti samostatné působnosti je rada hlavního města Prahy. Rada je ze své činnosti odpovědna zastupitelstvu, které ji rovněž volí.

Více