Hlavní město Praha je samostatně spravováno zastupitelstvem hlavního města Prahy (dále jen „zastupitelstvo“). Zasedání zastupitelstva svolává písemně a se sdělením navrženého programu jednání primátor hlavního města Prahy (dále jen „primátor“), a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva zpravidla i řídí. Primátora volí zastupitelstvo a je zároveň z výkonu své funkce zastupitelstvu odpovědný. Primátor jmenuje a odvolává, po předchozím souhlasu ministra vnitra, ředitele Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „magistrát“). Výkonným orgánem hlavního města Prahy v oblasti samostatné působnosti je rada hlavního města Prahy (dále jen „rada“). Rada je ze své činnosti odpovědna zastupitelstvu, které ji rovněž volí.

Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb.

 • Primátor HMP
  Primátor je z výkonu své funkce odpovědný Zastupitelstvu. Primátor zastupuje hlavní město Prahu navenek. Úkony, které vyžadují schválení Zastupitelstva nebo Rady, může provést jen po jejich předchozím schválení. Primátor rovněž vykonává funkci hejtmana kraje, pokud zákon nestanoví jinak.
 • Rada HMP
  je výkonným orgánem hlavního města Prahy v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti Zastupitelstvu. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada je volena Zastupitelstvem z řad členů Zastupitelstva a má (ke dni 20. 6. 2013) 10 členů.
 • Zastupitelstvo HMP
  se v souladu se zákonem o hlavním městě Praze skládá z 55 – 70 členů zastupitelstva. V současné době je členů zastupitelstva 63. Jsou občany hlavního města Prahy voleni v komunálních volbách jako zástupci volebních stran na základě systému poměrného zastoupení.

Dalšími orgány hlavního města Prahy jsou:

 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Městská policie hlavního města Prahy
 • zvláštní orgány hlavního města Prahy

Zastupitelstvo zřizuje jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Výbory plní úkoly, kterými je pověří Zastupitelstvo. Ze své činnosti odpovídají výbory Zastupitelstvu, Radě jen v rámci jí vymezené působnosti. Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor finanční, kontrolní, pro výchovu a vzdělávání, a pro národnostní menšiny, pokud v územním obvodu hlavního města Prahy žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české.

Rada zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise, které jsou jí ze své činnosti odpovědné.