Hlavní město Praha je samostatně spravováno zastupitelstvem hlavního města Prahy (dále jen „zastupitelstvo“). Zasedání zastupitelstva svolává písemně a se sdělením navrženého programu jednání primátor hlavního města Prahy (dále jen „primátor“), a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva zpravidla i řídí. Primátora volí zastupitelstvo a je zároveň z výkonu své funkce zastupitelstvu odpovědný. Primátor jmenuje a odvolává, po předchozím souhlasu ministra vnitra, ředitele Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „magistrát“). Výkonným orgánem hlavního města Prahy v oblasti samostatné působnosti je Rada hlavního města Prahy (dále jen „rada“). Rada je ze své činnosti odpovědna zastupitelstvu, které ji rovněž volí.

Zastupitelstvo zřizuje jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. Ze své činnosti odpovídají výbory zastupitelstvu, radě jen v rámci jí vymezené působnosti. Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor finanční, kontrolní, pro výchovu a vzdělávání, a pro národnostní menšiny, pokud v územním obvodu hlavního města Prahy žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české.

Rada zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise, které jsou jí ze své činnosti odpovědné.