Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti, energetiky a zahraničních vztahů

 

1. Oblast bezpečnosti se zaměřením na:

 • koordinaci městských organizací, které spravují technickou infrastrukturu v rámci hl. m. Prahy v oblasti zajištění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti,
 • koordinaci činností v oblasti krizového managementu a ochrany obyvatelstva,
 • organizaci, koordinaci a vztahy hl. m. Prahy k záchranným a bezpečnostním složkám hl. m. Prahy při řešení mimořádných událostí a mimo ně,
 • přípravu a zprovoznění protipovodňových opatření v době krizového stavu,
 • zabezpečení jednotek sborů dobrovolných hasičů, zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy, technikou a nezbytným zázemím,
 • přípravu a realizaci celoměstských bezpečnostních cvičení,
 • organizaci, koordinaci a rozvoj Městského kamerového systému hl. m. Prahy, Městského rádiového systému hl. m. Prahy a Autonomního systému varování a vyrozumění,
 • řízení Městské policie hl. m. Prahy, vč. Inspekce Městské policie hl. m. Prahy,
 • tvorbu a následné naplňování koncepce fungování Městské policie hl. m. Prahy,
 • pomoc prostřednictvím Nadačního fondu Bezpečná Praha.

2. Oblast prevence kriminality se zaměřením na:

 • zpracování krajské koncepce prevence kriminality,
 • koordinaci aktivit v oblasti prevence kriminality prostřednictvím úzké spolupráce hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, Policie ČR, Městské policie hl. m.  Prahy a nestátních neziskových organizací,
 • grantovou politiku v oblasti prevence kriminality,
 • sledování nových hrozeb a trendů v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikaci nových efektivních přístupů k jejich předcházení.

3. Oblast energetiky se zaměřením na:

 • tvorbu a následné naplňování Územní energetické koncepce hl. m. Prahy,
 • energetickou bezpečnost.

4. Oblast vnitřních vztahů se zaměřením na:

 • udílení čestných občanství a cen hl. m. Prahy,
 • užití znaku a vlajky hl. m. Prahy,
 • místní názvosloví.

5. Oblast vnějších vztahů se zaměřením na:

 • koordinaci vztahů k městským částem hl. m. Prahy,
 • vztahy k ostatním regionálním a municipálním subjektům na území České republiky,
 • koordinaci vztahů k Parlamentu České republiky, vládě České republiky, ministerstvům a ostatním orgánům státní správy,
 • předklad návrhů zákonů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

6. Oblast zahraničních vztahů se zaměřením na:

 • koordinaci zahraničně-politických vztahů,
 • vztahy hl. m. Prahy se zahraničními městy, zastoupení hl. m. Prahy v nevládních organizacích a přípravu smluv uzavíraných v této oblasti hl. m. Prahou,
 • problematiku Evropské unie včetně organizačních otázek zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu.

7. Oblast zdravotnictví se zaměřením na:

 • grantovou politiku v oblasti protidrogové prevence,
 • grantovou politiku v oblasti primární prevence,
 • podporu zajištění realizace protidrogové politiky na území hl. m. Prahy a zajištění oblasti primární prevence.