Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy

 

1. Oblast správy majetku a majetkových podílů se zaměřením na:

 • zájmy hl. m. Prahy ve vztahu k resortním ministerstvům,
 • svěřování majetku hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy vč. předkládání záměrů vyplývajících z oznamovací povinnosti orgánů městských částí hl. m. Prahy při jejich majetkoprávních jednáních,
 • úplatné převody, které vedou ke sjednocování vlastnictví v území s cílem efektivního rozvoje hl. m. Prahy,
 • majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných komunikacemi ve vlastnictví hl. m. Prahy,
 • majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných objekty ve vlastnictví bytových družstev,
 • ekonomické využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy,
 • spolupráci při tvorbě plánu podnikatelské činnosti hl. m. Prahy,
 • plnění úkolů vyplývajících pro hl. m. Prahu z tzv. restitučních zákonů ve vztahu k oprávněným fyzickým a právnickým osobám,
 • správu, opravy, údržbu a využití městského nemovitého majetku vyjma městského bytového fondu,
 • obchodně-ekonomické aktivity investorů na území hl. m. Prahy v souvislosti s nemovitým majetkem,
 • plnění úkolů spojených se zakladatelskou funkcí hl. m. Prahy u státních podniků,
 • bezúplatná nabytí majetku do vlastnictví hl. m. Prahy,
 • evidenci a inventarizaci majetku hl. m. Prahy, majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou a majetku svěřeného městským částem hl. m. Prahy a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím,
 • vztahy hl. m. Prahy ke Státnímu pozemkovému úřadu České republiky a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

2. Oblast protikorupčních opatření se zaměřením na:

 • přípravu protikorupční strategie hl. m. Prahy, koordinaci přípravy a realizace protikorupční politiky a konkrétních protikorupčních opatření v působnosti orgánů hl. m. Prahy,
 • koordinaci a kontrolu vyřizování stížností adresovaných orgánům hl. m. Prahy, upozorňujících na možné korupční jednání.

3. Oblast transparentnosti se zaměřením na:

 • rozvoj otevřených dat,
 • občanskou participaci.

4. Oblast legislativy a práva se zaměřením na:

 • posuzování návrhů zákonů, které se dotýkají hl. m. Prahy, a vnitřních předpisů orgánů hl. m. Prahy,
 • vztahy hl. m. Prahy k soudům a státním zastupitelstvím.

5. Oblast veřejné správy se zaměřením na:

 • rozdělení působnosti mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy na základě Statutu hl. m. Prahy,
 • vztahy mezi hl. m. Prahou a orgány státní správy v přenesené působnosti.