Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu

 

1. Oblast územního rozvoje a územního plánu se zaměřením na:

 

 • přípravu, projednání, monitorování, vyhodnocení a implementaci Strategického plánu hl. m. Prahy,
 • tvorbu územního plánu a jeho změn,
 • sledování národních a krajských koncepcí, tvorbu koncepcí městských a vznik jednotlivých projektů na území hl. m. Prahy,
 • zpracování, projednání a návrhy na realizaci strategických, územně-rozvojových a urbanistických programů hl. m. Prahy,
 • využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy,
 • rozvoj nevyužitých a zanedbaných území v rámci hl. m. Prahy,
 • projednávání záměrů územního rozvoje s ostatními kraji České republiky.

2. Oblast infrastruktury a technické vybavenosti se zaměřením na:

 • řešení problematiky technické vybavenosti městských částí hl. m. Prahy,
 • rozvoj a správu kolektorové sítě hl. m. Prahy,
 • optimalizaci městské infrastruktury s ohledem na zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy,
 • výstavbu protipovodňových opatření hl. m. Prahy.

3. Oblast životního prostředí se zaměřením na:

 • posuzování rozvoje vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí,
 • přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově s cílem splnění limitů Evropské unie na kvalitu vypouštěných vod,
 • péči o zásobování pitnou vodou na území hl. m. Prahy a souvisejících tocích a odvod znečištěné vody,
 • ekologickou a klimatickou politiku hl. m. Prahy v rámci trvale udržitelného rozvoje,
 • grantovou politiku v oblasti životního prostředí,
 • informovanost obyvatel o aktuálním stavu všech složek životního prostředí,
 • efektivní správu a rozvoj ploch městské zeleně v kompetenci hl. m. Prahy,
 • tvorbu a následné naplňování Územní energetické koncepce hl. m. Prahy,
 • ekologickou výchovu a vzdělání se zaměřením na mládež a neziskové organizace působící na území hl. m. Prahy,
 • rozšiřování systému ekologického sběru, třídění a zpracování odpadu,
 • zajištění povinností hl. m. Prahy v samostatné působnosti při vyhodnocování dopadů na životní prostředí,
 • zemědělství a šetrné hospodaření na zemědělské půdě.

4. Oblast volnočasových aktivit se zaměřením na:

 • fungování Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Botanické zahrady hl. m. Prahy.