Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti

 

1. Oblast infrastruktury a technické vybavenosti se zaměřením na:

 • řešení problematiky technické vybavenosti městských částí hl. m. Prahy,
 • rozvoj a správu kolektorové sítě hl. m. Prahy,
 • optimalizaci městské infrastruktury s ohledem na zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy,
 • výstavbu protipovodňových opatření hl. m. Prahy.

2. Oblast životního prostředí se zaměřením na:

 • posuzování rozvoje vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí,
 • přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově s cílem splnění limitů Evropské unie na kvalitu vypouštěných vod,
 • péči o zásobování pitnou vodou na území hl. m. Prahy a souvisejících tocích a odvod znečištěné vody,
 • ekologickou a klimatickou politiku hl. m. Prahy v rámci trvale udržitelného rozvoje,
 • grantovou politiku v oblasti životního prostředí,
 • informovanost obyvatel o aktuálním stavu všech složek životního prostředí,
 • efektivní správu a rozvoj ploch městské zeleně v kompetenci hl. m. Prahy,
 • tvorbu a následné naplňování Územní energetické koncepce hl. m. Prahy,
 • ekologickou výchovu a vzdělání se zaměřením na mládež a neziskové organizace působící na území hl. m. Prahy,
 • rozšiřování systému ekologického sběru, třídění a zpracování odpadu,
 • zajištění povinností hl. m. Prahy v samostatné působnosti při vyhodnocování dopadů na životní prostředí,
 • zemědělství a šetrné hospodaření na zemědělské půdě.

3. Oblast volnočasových aktivit se zaměřením na:

 • fungování Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Botanické zahrady hl. m. Prahy.

4. Oblast bezpečnosti se zaměřením na:

 • koordinaci činností v oblasti krizového managementu a ochrany obyvatelstva,
 • organizaci, koordinaci a vztahy hl. m. Prahy k záchranným a bezpečnostním složkám hl. m. Prahy při řešení mimořádných událostí a mimo ně,
 • přípravu a zprovoznění protipovodňových opatření v době krizového stavu,
 • zabezpečení jednotek sborů dobrovolných hasičů, zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy, technikou a nezbytným zázemím,
 • přípravu a realizaci celoměstských bezpečnostních cvičení,
 • organizaci, koordinaci a rozvoj Městského kamerového systému hl. m. Prahy, Městského rádiového systému hl. m. Prahy a Autonomního systému varování a vyrozumění,
 • řízení Městské policie hl. m. Prahy, vč. Inspekce Městské policie hl. m. Prahy,
 • tvorbu a následné naplňování koncepce fungování Městské policie hl. m. Prahy,
 • pomoc prostřednictvím Nadačního fondu Bezpečná Praha.

5. Oblast prevence kriminality se zaměřením na:

 • zpracování krajské koncepce prevence kriminality,
 • koordinaci aktivit v oblasti prevence kriminality prostřednictvím úzké spolupráce hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, Policie ČR, Městské policie hl. m.  Prahy a nestátních neziskových organizací,
 • grantovou politiku v oblasti prevence kriminality,
 • sledování nových hrozeb a trendů v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikaci nových efektivních přístupů k jejich předcházení.