Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů

 

1. Oblast správy majetku a majetkových podílů se zaměřením na:

 • zájmy hl. m. Prahy ve vztahu k resortním ministerstvům,
 • svěřování majetku hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy vč. předkládání záměrů vyplývajících z oznamovací povinnosti orgánů městských částí hl. m. Prahy při jejich majetkoprávních jednáních,
 • úplatné převody, které vedou ke sjednocování vlastnictví v území s cílem efektivního rozvoje hl. m. Prahy,
 • majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných komunikacemi ve vlastnictví hl. m. Prahy,
 • majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných objekty ve vlastnictví bytových družstev,
 • ekonomické využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy,
 • spolupráci při tvorbě rozpočtu hospodářské činnosti hl. m. Prahy,
 • plnění úkolů vyplývajících pro hl. m. Prahu z tzv. restitučních zákonů ve vztahu k oprávněným fyzickým a právnickým osobám,
 • správu, opravy, údržbu a využití městského nemovitého majetku vyjma městského bytového fondu,
 • obchodně-ekonomické aktivity investorů na území hl. m. Prahy v souvislosti s nemovitým majetkem,
 • správu akciového portfolia hl. m. Prahy vč. souvisejících majetkových akvizic,
 • plnění úkolů spojených se zakladatelskou funkcí hl. m. Prahy u státních podniků,
 • bezúplatná nabytí majetku do vlastnictví hl. m. Prahy,
 • evidenci a inventarizaci majetku hl. m. Prahy, majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou a majetku svěřeného městským částem hl. m. Prahy a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím,
 • vztahy hl. m. Prahy ke Státnímu pozemkovému úřadu České republiky a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.