Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury a technické vybavenosti

 

Oblast infrastruktury a technické vybavenosti se zaměřením na:

 • řešení problematiky technické vybavenosti městských částí hl. m. Prahy,
 • rozvoj a správu kolektorové sítě hl. m. Prahy,
 • optimalizaci městské infrastruktury s ohledem na zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy,
 • výstavbu protipovodňových opatření hl. m. Prahy.

Oblast životního prostředí se zaměřením na:

 • posuzování rozvoje vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí,
 • přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově s cílem splnění limitů Evropské unie na kvalitu vypouštěných vod,
 • péči o zásobování pitnou vodou na území hl. m. Prahy a souvisejících tocích a odvod znečištěné vody,
 • ekologickou a klimatickou politiku hl. m. Prahy v rámci trvale udržitelného rozvoje,
 • grantovou politiku v oblasti životního prostředí,
 • informovanost obyvatel o aktuálním stavu všech složek životního prostředí,
 • efektivní správu a rozvoj ploch městské zeleně v kompetenci hl. m. Prahy,
 • tvorbu a následné naplňování Územní energetické koncepce hl. m. Prahy,
 • ekologickou výchovu a vzdělání se zaměřením na mládež a neziskové organizace působící na území hl. m. Prahy,
 • rozšiřování systému ekologického sběru, třídění a zpracování odpadu,
 • zajištění povinností hl. m. Prahy v samostatné působnosti při vyhodnocování dopadů na životní prostředí,
 • zemědělství a šetrné hospodaření na zemědělské půdě.

Oblast volnočasových aktivit se zaměřením na:

 • fungování Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Botanické zahrady hl. m. Prahy.