Rada hlavního města Prahy

Rada hl. města Prahy má (ke dni 20. 6. 2013) 10 členů a je volena Zastupitelstvem hl. města Prahy. Schůze rady se konají každé úterý (příp. podle potřeby i jinak) a jsou neveřejné. O průběhu schůze se pořizuje zápis, do kterého má každý občan právo nahlédnout. Rada je odpovědna ze své činnosti zastupitelstvu. V kompetenci Rady hl. m. Prahy je např.:

  • hospodaření hlavního města Prahy podle schváleného rozpočtu a kontrolovat hospodaření podle něj
  • ukládat Magistrátu hlavního města Prahy úkoly v oblasti samostatné působnosti hlavního města Prahy a kontrolovat jejich plnění
  • provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném Zastupitelstvem hlavního města Prahy
  • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy Zastupitelstva hlavního města Prahy, komisemi Rady hlavního města Prahy nebo městskými částmi
  • zřizovat a rušit podle potřeby komise Rady hlavního města Prahy, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy