35. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 22.3.2018 (Portál hlavního města Prahy)

35. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 22.3.2018

Celkový počet: 60
Na stránce:
Bod Název Předkladatel Odkaz na .wmv soubor ke stažení
. Zahájení 35. řádného jednání ZHMP, Složení slibu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy Viktora Mahrika a jednání o programu 0 Stáhnout
. Zahájení 35. řádného jednání ZHMP, Složení slibu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy Viktora Mahrika a jednání o programu NESLYŠÍCÍ 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 - 13,15Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 - 13,15Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 13,15 - 14,00Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 0 Stáhnout
. Pravidelný bod v pevném čase 13,15 - 14,00Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 0 Stáhnout
1 k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky "Bezpečné síťové prostředí"PŘERUŠEN NA JEDNÁNÍ DNE 22.2.2018 primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
2 k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky "Zajištění maintenance programového vybavení spisové služby a jejich modulů v rámci HMP" primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
3 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (změna zákona o odpadech) primátorka hl.m. Prahy Stáhnout
4.I k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2370/81 a části pozemku parc.č. 2367/1 v k.ú. Kunratice do vlastnictví hlavního města Praha (pro výstavbu trasy metra I.D) náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
4.II k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 4485/9, parc.č. 4485/98, parc.č. 4485/112, parc.č. 4485/120 a částí pozemků parc.č. 4485/90, parc.č. 4485/97, parc.č. 4485/99 vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha a pozemku parc.č. 2590/24 v k.ú. Kyje, obec Praha z vlastnictví společnosti METRO Properties ČR s.r.o. do vlastnictví hlavního města Prahy se zřízením služebnosti inženýrských sítí náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
4.III k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 03-Doprava, za účelem zajištění realizace větších oprav běžné údržby komunikací, jejich součástí a příslušenství a oprav odvodnění komunikací na území hlavního města Prahy náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
4.IV k návrhu na úpravu rozpočtu BESIP a RFD MHMP (zapojení úspory hospodaření minulých let) v kapitole 03 - Doprava náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
4.V k návrhu na úpravu rozpočtu mostních objektů MHMP RFD SK v kapitole 03 - Doprava náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
4.VI k návrhu na delimitaci investičních akcí v rámci kapitoly 03 - náklady na zkušební provoz MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka patří do pořizovací ceny příslušné stavby náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
4.VII k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 464 - odboru SVC MHMP náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
4.VII k návrhu na uzavření dodatků k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace s příjemcem dotace BLK Slavia Praha, z.s., Fotbalová asociace České republiky, SC Radotín z.s., I. Český Lawn - Tennis Klub Praha a Sport Vítkov s.r.o. náměstek primátorky Dolínek Stáhnout
4.IX k postupu výstavby metra I. D náměstek primátorkyDolínek Stáhnout
4.X k Trasování linky metra D severně od stanice Náměstí Míru náměstek primátorky Dolínekpředseda Výboru pro dopravu ZHMP PhDr. Stropnický Stáhnout
5 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních prostředcích obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, v období od 1.10.2017 do 31.12.2017 náměstkyně primátorky Kislingerová Stáhnout
Celkový počet: 60
Na stránce: