J E D N A C Í    Ř Á D

výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy

čl. 1

Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen “výbor„), není-li tímto jednacím řádem pro jednotlivé výbory stanoveno jinak.

čl. 2

(1) Výbory zřizuje Zastupitelstvo hlavního města Prahy (dále jen “Zastupitelstvo„) jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti.

(2) Zastupitelstvo volí předsedu a místopředsedu výboru z řad členů Zastupitelstva, další členy výboru z řad členů Zastupitelstva a občanů hlavního města Prahy a tajemníka výboru z řad zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“). Počet členů výborů určuje Zastupitelstvo tak, aby byl vždy lichý.

(3) Výbory plní úkoly stanovené zákonem, tímto jednacím řádem nebo úkoly, kterými je pověří Zastupitelstvo nebo Rada hlavního města Prahy (dále jen „Rada“). Rada může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo Zastupitelstvem.

(4) Výbory ze své činnosti odpovídají Zastupitelstvu; Radě odpovídají jen v rámci jí vymezené působnosti.

(5) Výbory spolupracují s Radou.

(6) Výbory pravidelně předkládají 1 x ročně Zastupitelstvu zprávu o činnosti.

čl. 3

(1) Jednání výboru svolává a řídí jeho předseda nebo místopředseda či jimi pověřený člen výboru (dále jen „předsedající“).

(2) Výbory se scházejí podle potřeby.

(3) Předsedající navrhuje pořad jednání a způsob projednání jednotlivých bodů pořadu. Každý člen výboru může navrhnout  doplnění nebo změnu pořadu jednání.

(4) Členové výboru jsou povinni se zúčastnit každého jednání výboru, jinak jsou povinni omluvit se před jednáním předsedovi výboru nebo tajemníkovi výboru s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod člena výboru zaznamená tajemník výboru do prezenční listiny.

(5) Materiály k projednání předkládají členové výborů či jiné osoby předsedovi výboru. Předseda výboru ve spolupráci s tajemníkem výboru zajišťuje zveřejnění materiálů pro konkrétní jednání výboru na internetové stránce hlavního města Prahy a jejich rozeslání všem členům daného výboru a dále všem klubům členů Zastupitelstva, které nemají v daném výboru ani jednoho člena, pokud o to požádají. Materiály k projednání se rozesílají a zveřejňují s dostatečným časovým předstihem, pokud je to možné.

čl. 4

(1) Jednání výboru se mohou zúčastnit členové Zastupitelstva, kteří nejsou členy výboru. Tito členové Zastupitelstva mají při jednání  hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo, pokud o to požádají.

(2) Výbory mohou přizvat na jednání výboru ředitele příspěvkových organizací a vedoucí organizačních složek zřízených hlavním městem Prahou, ředitele Magistrátu, zástupce ředitele Magistrátu, resp. vedoucí zaměstnance pověřené řízením sekcí Magistrátu a ředitele odborů Magistrátu.

(3) Jednání výboru se mohou zúčastnit i další osoby. Tyto osoby nemohou zasahovat do jednání výboru, nejsou-li k tomuto vyzvány předsedajícím.

(4) Jednání výboru nebo jeho část může výbor prohlásit za neveřejné.

(5) Každý diskutující může vystoupit nejvýše dvakrát k témuž projednávanému bodu jednání, nerozhodne-li výbor hlasováním jinak.

čl. 5

(1) K otázkám projednávaným výborem přijímá výbor stanoviska  jako podklad pro jednání Zastupitelstva a Rady, a to formou usnesení.

(2) Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí  usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru.

(3) Usnesení výboru vyhotovuje tajemník výboru písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru jsou nedílnou součástí zápisu o jednání výboru a mohou být zaznamenána přímo, v rámci textu zápisu.

čl. 6

O jednáních výboru se sepisuje zápis, který podepisuje předseda výboru, tajemník a určený ověřovatel. Zápis, jehož součástí je prezenční listina, předkládá tajemník výboru odboru volených orgánů Magistrátu  do 7 dnů od jednání výboru. Oddělení volených orgánů Magistrátu odboru volených orgánů Magistrátu zveřejní předané zápisy ve strojově čitelné podobě na internetové stránce hlavního města Prahy do 3 dnů od převzetí zápisu od tajemníka výboru.

čl. 7

(1) Zastupitelstvo vždy zřizuje výbor finanční, výbor kontrolní, výbor pro výchovu a vzdělávání a výbor pro národnostní menšiny.

(2) Aktuální seznam výborů Zastupitelstva je vždy přílohou tohoto Jednacího řádu výborů.

čl. 8

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 11. 9. 2015.

 

Příloha Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hl. m. Prahy