Zastupitelstvo hl. m. Prahy tvoří 63 členů, kteří jsou voleni občany hl. města Prahy v komunálních volbách na 4 roky. Pro volební období 2010 – 2014 jsou zastoupeny tyto strany: TOP09, ODS, ČSSD, KSČM. Zastupitelstvo zasedá zpravidla jednou měsíčně (příp. podle potřeby i jinak) a jeho zasedání jsou veřejná. Z průběhu zasedání se pořizuje zápis, do kterého má každý občan právo nahlédnout. Zastupitelstvo rozhoduje o významných a zásadních záležitostech týkajících se hlavního města Prahy, např.: předkládá návrhy zákonů poslanecké sněmovně, schvaluje po projednání s městskými částmi rozpočet hl. města Prahy, program rozvoje celého města i územních obvodů, vydává obecně závazné vyhlášky, uděluje čestná občanství a ceny hl. m. Prahy.