Zastupitelstvo HMP

Ing. David Vodrážka

zastupitel

Email: David.Vodrazka@praha.eu
Strana: ODS
Funkce: zastupitel
Klub: ODS (člen)