Zastupitelstvo HMP

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek

zastupitel

Email: Jakub.Michalek@praha.eu
Strana: Piráti
Funkce: zastupitel