Zastupitelstvo HMP

Ing. Patrik Nacher

zastupitel

Email: Patrik.Nacher@praha.eu
Strana: ANO 2011
Funkce: zastupitel
Klub: ANO 2011 (předseda)