Zastupitelstvo HMP

Bc. Jan Kolář

zastupitel

Email: JanKolar@praha.eu
Strana: ANO 2011
Funkce: zastupitel
Klub: ANO 2011 (člen)