Zastupitelstvo HMP

Mgr. Marta Gellová

zastupitel

Email: Marta.Gellova@praha.eu
Strana: ANO 2011
Funkce: zastupitel
Klub: ANO 2011 (členka)