Zastupitelstvo HMP

Ing. Jana Komrsková

zastupitel

Email: Jana.Komrskova@praha.eu
Strana: Piráti
Funkce: zastupitel
Klub: Piráti (členka)