Zastupitelstvo HMP

Bc. Michal Hroza

zastupitel

Email: Michal.Hroza@praha.eu
Strana: SPOLU pro Prahu (TOP 09)
Funkce: zastupitel
Klub: SPOLU pro Prahu (člen)