Přítomni: dle prezenční listiny

 

I. Úvod

V 16:30 zahájil jednání předseda výboru bytové politiky ZHMP .

 

 

II. Schválení programu jednání

- pan zastupitel Šlosár navrhnul jako doplnění bodu programu diskusi o pozastavené výstavbě na Černém Mostě;

- pan radní Richter navrhl diskutovat toto téma v rámci bodu různé.

 

Hlasování přítomných členů výboru  11 – 0 – 0

 

 

III. Návrhy termínů jednání

Po krátké diskusi navrhl předseda posunutí času zahájení jednání VBP ZHMP na 16.30hod.

 

Hlasování přítomných členů výboru  11 – 0 – 0

 

 

IV. Rekapitulace činnosti VBP

- v rámci tohoto bodu předseda zdůraznil, že by se výbor neměl zabývat jednotlivými případy – problémy vyplývajícími z běžné agendy v oblasti bytové problematiky, ale měl by pracovat na koncepčních materiálech (řešení dopadu deregulace nájemného, …);

- členové výboru vzali rekapitulaci činnosti VBP ZMHP v uplynulém období na vědomí. 

 

V. Aktuální informace o bytovém fondu

- v rámci tohoto bodu vznesla členka výboru Halová dotaz na odměňování společností za správu bytového fondu;

- pan radní Janeček sdělil, že připravuje audit efektivity využívání a správy bytového fondu;

- pan radní Richter navrhuje předložit VBP zadávací dokumentaci k auditu.

 

VI. Informace k zákonu č 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

- předseda VBP Zoufalík navrhuje, aby bytový odbor inicioval jednání s městskými částmi o jejich přístupu k zvyšování nájemného;

- pan zastupitel Mareček položil dotaz, zda je možné pomoci městským částem a položil otázku, jaká je potřeba malometrážních bytů;

- radní Janeček: SOC MHMP zpracovává přehled potřeb lidí a potřeby obyvatel v nájemních bytech;

- radní Richter vznesl problematiku připravovaných sociálních programů na jednotlivých městských částech a hl. m. Praze a sdělil, že nezvyšování nájemného by byla chyba;

- VBP by se měl zabývat otázkami, jakým způsobem pořizovat nové malometrážní byty a v jakém počtu.

- zastupitelka Halová: nájemné je potřeba zvýšit, zároveň je nutné zpracovat přehled příjmových skupin ve stávajícím bytovém fondu;

- pan zastupitel Chvála: po několikaletém období, kdy se nájemné nemohlo zvyšovat, se jedná o inflační dorovnání;

- pan radní Richter: možnými nástroji řešení sociálních dopadů souvisejících se zvyšováním nájemného by mohly být možnosti žádat o slevu z nájmu či přestěhování do menšího bytu;

- paní zastupitelka Semelová: bylo neuvážené prodávat některé byty;

- místopředseda VBP Weinert souhlasí se zvyšováním nájemného a doporučuje hledat varianty kompenzací.

 

Hlasování přítomných členů výboru  9 – 1 – 1

 

Výbor bytové politiky:

I. souhlasí s návrhem zvyšování nájemného v bytech v majetku hl. m. Prahy s regulovaným nájemním.

II. ukládá radnímu Janečkovi

vypracovat metodiku řešení sociálních dopadů v důsledku zvyšování nájemného

 

 

VII. Projednání návrhů městských částí na pronájem bytů hl. m. Prahy dle schválených kvót

Předseda VBP doporučuje nezabývat se těmito body a rozhodnutí přenechat bytovému odboru MHMP.

 

VIII. Různé

- pan zastupitel Šlosár informoval o rozestavěných bytových domech na Černém Mostě a vhodnosti diskutovat o možných variantách dokončení této výstavby;

- předseda VBP doporučuje přizvat na jednání VBP Ing. Tomana (ředitele OMI MHMP) s tím, aby objasnil členům výboru  smluvní vztahy mezi hl. m. Prahou a dodavatelem stavby tak, aby bylo možné projednat varianty řešení dokončení staveb.

 

 

 

 

Předseda VBP