Přítomni: dle prezenční listiny

 

I.Úvod

 

V 16:30 zahájil jednání předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík.

 

 

II.Schválení programu jednání

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP souhlasili s navrhovaným programem jednání

 

Hlasování přítomných členů výboru  13 – 0 – 0

 

 

III. Informace o zvyšování nájemného v bytech v majetku hl. m. Prahy nesvěřeného Statutem hl. m. Prahy městským částem  

 

- zastupitelka Mgr. Marta Semelová – nájemci stávajícího bytového fondu jsou vystavěni velkému tlaku

-   předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík – dochází k narovnání nájemného u stejně kvalitních bytů ve stejných nebo srovnatelných lokalitách hl. m. Prahy (37,07 – 60 Kč na 1m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně)

- předseda výboru dále konstatoval, že je samozřejmé, že lidem, kteří se dostanou do problémů v souvislosti se zvyšováním nájemného, se musí pomoci 

- radní Mgr. Petr Štěpánek CSc. doporučuje legislativně definovat pojem sociální bydlení

- zastupitel Ing. Vladislav Mareček upozornil na skutečnost nezaměňovat bytovou politiku za politiku sociální

- zastupitel Štěpán Šlosár – upozornil, že lidé neví, jakým způsobem mají řešit problémy s nájemným

- zastupitel Ing.Antonín Weinert CSc. prohlásil, že obec musí zajišťovat sociální bydlení, tato funkce musí být zachována, v současné době takovouto funkci stávající bytový fond neplní

- předseda Bohumil Zoufalík – je nutné pořídit bytový fond pro lidi, kteří si nejsou schopni pořídit bydlení vlastními prostředky, ale pouze po dobu potřebnosti s takovým režimem smluv, které nelze „dědit“

 

 

IV. Základní projekt transformace bytového fondu v majetku hl. m. Prahy nesvěřeného Statutem hl. m. Prahy městským částem 

 

- předseda výboru bytové politiky ZHMP seznámil členy výboru s předkládaným projektem a otevřel diskusi k projektu

- zastupitelka Mgr. Marta Semelová sdělila, že projekt manipuluje s fakty, ale některé některé věci v něm obsažené jsou dobré

- připomínky k projektu podá Mgr. Matra Semelová písemnou formou

- předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík prosí členy výboru, aby své připomínky k projektu zaslali tajemníkovi výboru bytové politiky ZHMP, a to v el. podobě na adresu vladislav.dykast@cityofprague.cz do 31.7. 2007

- zastupitel Ing. AntonínWeinert CSc. – byty které neplní funkci sociálního bytového fondu, je vhodné prodat a získané finanční prostředky investovat k pořízení odpovídajícího bytového fondu

 

 

 

V. Aplikace podnájemní smlouvy s exekutorským zápisem na smluvní vztahy s klienty s nájemní smlouvou na dobu určitou uzavřenou před rokem 2003  

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Mgr. Vladislav Dykast  informoval o právním stanovisku, které říká, že aplikace podnájemních smluv s exekutorským zápisem na smluvní vztahy s osobami s nájemní smlouvou na dobu určitou uzavřenou před rokem 2003 není možná

- členové výboru bytové politiky vzali tuto informaci na vědomí

 

 

Předseda Výboru bytové politiky ZHMP