Přítomni: dle prezenční listiny

 

I. Úvod

 

- v 16:30 hod. zahájil jednání předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík.

 

II. Schválení programu jednání

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast seznámil členy výboru s programem jednání;

- předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík navrhnul projednat jako první bod jednání bod č. IX. Petice „za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy“;

- členové výboru bytové politiky ZHMP s navrženou změnou programu jednání souhlasili.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

III. Petice „za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy“

 

- v rámci tohoto bodu jednání vystoupili jednotliví členové různých občanských sdružení (SON Praha 6, Občanské sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení, Občanské sdružení „Obecní domy Praha 11“ atd.);

- v rámci projednávání tohoto bodu programu přislíbil předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík zpracovat rozbor §§ 16 a 17 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zajistit informace o způsobu prodeje bytového fondu jednotlivými městskými částmi;

- Mgr. Hana Halová vznesla požadavek, aby výbor bytové politiky ZHMP podpořil zařazení opětovného projednání petice na říjnovém zasedání ZHMP;

- zástupci občanských sdružení v průběhu jednání vyslovili žádost o znovu projednání PETICE - BYTY na zasedání ZHMP; 

- usnesení k tomuto bodu bude přijato na jednání Výboru bytové politiky ZHMP v září 2009. 

 

IV. Schválení zápisu z posledního jednání Výboru

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP souhlasili se zápisem z posledního jednání výboru.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

V. Návrh termínů jednání Výboru bytové politiky ZHMP

 

- členové výboru bytové politiky ZHMP schválili termín příštího jednání výboru bytové politiky na  24.9.2009 v 16.30 hod.;

- o dalších termínech rozhodne výbor bytové politiky ZHMP na svém dalším jednání.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

 

 

 

VI. Výsledky Auditu užívání bytového fondu HMP

 

- tajemník výboru bytové politiky ZHMP Vladislav Dykast seznámil členy Výboru s výsledky Auditu užívání bytového fondu HMP;

 

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP bere na vědomí výsledky Auditu užívání bytového fondu HMP

 

Hlasování přítomných členů výboru  5 – 0 – 0

 

VII. Zákon č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Zvyšování nájemného u bytového fondu nesvěřeného městským částem

 

- předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík informoval členy výboru o přijetí zákona č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a kterým se prodlužuje doba deregulace nájemného do roku 2012;

- v rámci tohoto bodu byla projednána i interpelace č. 25/10 Mgr. Marty Semelové ve věci zvyšování nájemného;

- členové výboru bytové politiky ZHMP se vyslovili pro pokračování zvyšování nájemného.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP doporučuje RHMP využít maximálního možného zvyšování nájemného dle zákona č. 150/2009 Sb. a dále připravovat nástroje řešení pomoci lidem, kteří si nebudou schopni ani po využití stávajících státních nástrojů pomoci (příspěvku a doplatku na bydlení) vlastními finančními prostředky uhradit náklady na bydlení.

 

Hlasování přítomných členů výboru  5 – 0 – 1

 

VIII. Informace o bytech zvláštního určení a stanovení výše nájemného 

 

- předseda výboru bytové politiky ZHMP Bohumil Zoufalík informoval členy výboru o struktuře a počtu bytů zvláštního určení, včetně způsobu stanovení výše nájemného v těchto bytech.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP doporučuje sjednocení způsobu zvyšování nájemného v bytech zvláštního určení.

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0

 

VIII. Podpora družstevní bytové výstavby na území hl. m. Prahy

 

 - členové výboru bytové politiky ZHMP projednávali možnosti podpory družstevní bytové výstavby.

 

Usnesení:

Výbor bytové politiky ZHMP doporučuje jako jednu z možností podpory výstavby nájemních bytů podporu družstevní bytové výstavby.   

 

Hlasování přítomných členů výboru  7 – 0 – 0